Ziplock somas 60x80

Cinka maisiòi ir lietojumprogrammu stiprums citâs nozarçs, tâpçc viòi bauda tik lielu reputâciju un tiek izvçlçti gandrîz katrâ mâjâ. Tie nodroðina pârtikas produktu svaigumu, higiçnisku uzglabâðanu un nodroðina produktus pret ârçjiem faktoriem.

Katra perfekta dâma labi pazîst vakuuma maisiòus, jo viòi daudz izmanto un bagâtina ar daudzâm ikdienas aktivitâtçm. Pirmkârt, ðie maisiòi nodroðina pârtiku uzglabâðanai. Tie ir izturîgi un nejutîgi pret bojâjumiem, pateicoties kuriem tie ilgu laiku saglabâ pârtiku. Zigzaga maisiòi nodroðina skaidru un lielu satura aizvçrðanu, lai nekâds iespçjamais piesâròojums vai gaiss nevarçtu paâtrinât pârtikas produktu samazinâðanu. Somas ir ideâli piemçrotas vaïçju produktu, piemçram, putraimu, sausiòu, þâvçtu garðaugu vai lapu tçju uzglabâðanai.

https://biov-tab.eu/lv/

Pârtikas produkti, kas iepakoti vakuuma maisiòâ, saglabâ smarþu, kas neietilpst ârâ. Ievietojot svaigus dârzeòus un augïus, ir vçrts aizsargât to pievienoðanu un pievienoðanu çdienam mazâ maisâ. Pateicoties filmas caurspîdîgumam, ir zinâms, kas notiek ceïâ.

Ja maisiòi tiek izmantoti pârtikas iesaldçðanai, ir vçrts uzlikt uz folijas, kas atrodas vidû. Tas atvieglos konkrçta produkta meklçðanu pçc sasalðanas nedçïâm, kad ir ïoti svarîgi novçrtçt, kas notiek maisâ (saldçta pârtika bieþi izskatâs lîdzîga, piemçram, saldçti garðaugi vai saldçti pelmeòi, ja mçs nezinâm, kas ir pildîjums. Ar vakuuma maisiòiem ir viegli noòemt saldçtus çdienus, jo folija nav uzvilkta, tas nesasalst pie çdieniem, kad gûst panâkumus parastos plastmasas maisiòos.

Vakuuma maisiòi ir atrasti un izmantoti kulinârijas raþoðanâ. Ikvienam amatieru pavârsi, kas ir bagâta ar plânoðanu, plaucçðanu vai çdienu gatavoðanu, mâjas virtuvç (arî lielos izmçros jâglabâ labas markas somas.

Zip slçgtie maisiòi ir atraduði to pielietojumu un citâs jomâs. Ikdienas dzîvoklî tie palielinâs kâ droðs iepakojums, piemçram, ja nevçlamies, lai kaut kas bûtu slapjð. Maisiòu kopums ir gan neatòemama cilvçku kustîba - pirms iekâpðanas lidmaðînâ ir nepiecieðams droði iepakot visus ðíidrumus (kosmçtiku, medikamentus utt., Kas ir labi piemçroti tiem paðiem maisiòiem, kurus mçs nododam virtuvç.

Liela vakuuma maisiòu priekðrocîba ir to nelielâ maksa, kas ir arî vairâkas reizes, piedâvâjot ðo vienu gabalu. Atkârtotas izmantoðanas plânâ maisiòu rûpîgi jânomazgâ. Iepakojumâ jâbût informâcijai par to, vai somas var mazgât trauku mazgâjamâ maðînâ.