Veseligs uzturs svara zudumam

Snail FarmSnail Farm Unikāls gļotu gļotu ārstniecisko īpašību spēks skaistam un mūžīgi jaunai ādai

Mçs esam datumos, kad diena ir krasi saîsinâta, laiks ir bîstami un mums nav laika pirmajâm lietâm. Nav reti sastopams labi zinâms ikdienas uzturs.

Veselîgas maltîtes sagatavoðana biroju çkâVeicot vajâðanu, mçs aizmirstam çst kaut ko labu, bieþi vien beidzas ar tuvu maltîti pilsçtâ, kas uztura ziòâ ir ïoti vçlams. Par laimi, ir gudri risinâjumi, kas lieliski racionalizç pârtikas raþoðanas procesu çkâ. Dzçriens no ðâdiem instrumentiem ir elektrisks dârzeòu griezçjs. Kâ norâda viens vârds, tas tiek izmantots nelieliem dârzeòiem, bez nepiecieðamîbas rçíinâties ar klasisko rîvei. Mçs visi zinâm, cik grûti ir berzçt burkânus. Mçs to nespçsim sagatavot, necieðot to tieðâ tuvumâ. Elektriskais dârzeòu griezçjs ir kamera, kas daþu sekunþu laikâ nomainîs mûsu dârzeòus bâros, ðíçlîtçs un pat sarîvç tos uz celulozes. Tas viss notiks ne tikai âtri, bet arî, lai savâktu atlikumus visâ virtuvç. Mûsu uzdevums bûs tikai izskalot vairâkus elementus zem tekoða ûdens.

Kâdam jâbût dârzeòu elektriskajam smalcinâtâjam?Tiem jâbût pareizajam izmçram. Ðim instrumentam ir jâbût labam spçkam, un tam joprojâm ir vairâki graters veidi, kurus drîz mçs varçsim aizstât atkarîbâ no vajadzîbas. Noòemamiem reþìiem asmeòi jâpiepilda ar nerûsçjoðâ tçrauda, tas apstiprinâs higiçnas un arî izstrâdâjuma kalpoðanas laiku. Mçs varam arî pievçrst uzmanîbu tam, vai maðîna darbojas mierîgi un vai tâ tiek âtri mazgâta. Ne katras griezçjmaðînas elementi tiks nosûtîti mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ, tas ir vçrts sniegt norâdîjumus instrukcijâs. Elektrisks dârzeòu griezçjs acu mirklî palîdzçs mums uzbudinât garðîgus salâtus, salâtus un riekstu kartupeïus pankûkâm. Veselîgas, barojoðas maltîtes netiks âtri sasniegtas.