Uzocmuma zygmunt drayek stratciiska vadiba

Comarch xl programma tâpçc ir plaða ERP klases sistçma, kas atbalsta un vienkârðo mûsdienu uzòçmuma vadîbas procesu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek îstenota daþâdos uzòçmumos, sâkot no mazâkajiem, mazajiem un populâriem uzòçmumiem, kuriem ir nozîmîgas filiâles visâ pasaulç.

Ðîs vçrtîbas programmatûras galvenâs priekðrocîbas ir zinâmas uzòçmuma vadîbas turpmâkajâs jomâs:- grâmatvedîbas pakalpojumi un grâmatvedîba, \ t- zemes un noliktavu pârvaldîba, \ t- dokumentu iekðçjo un ârçjo apriti, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- pârdoðanas un attiecîbu vadîba ar pçdçjo cilvçku,- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programmu raksturo ïoti plaði piedâvâjumi un moduïu struktûra.Es apliecinu jums, ka ir lielas iespçjas izveidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma lielajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota diapazonos, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Kompromisa sistçma tiek izvçlçta katras uzòçmuma vajadzîbâm. & Nbsp; Pasûtîjumam seko visu procesu un uzòçmuma vajadzîbu rûpîga analîze.Papildus standarta licences versijai, komarijs piedâvâ sistçmu SaaS modelî, ti, programmatûru kâ pakalpojumu. Viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Viòð neuzskata, ka nepiecieðams ieguldît raþoðanas serveros un iznomât speciâlistus darbam un mâjokïu programmatûrai.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Viòi pçrk, lai definçtu raþoðanas procesus.Datu bâzç var izmantot izmantoto izejvielu tehniskos parametrus, kâ arî aizstâjçjus. Viòð iegâdâsies jaunas tehnoloìiskâs versijas, lai pielâgotu uzòçmuma piedâvâjumu ârçjam saòçmçjam.Ðobrîd Comarch xl programma darbojas vairâk nekâ 5000 uzòçmumu visâ Polijâ. Lielâkâs programmatûras, ko izmanto programmatûra, cita starpâ ir bûvniecîba, íîmija, transports, internets un automatizâcija.Lielâkie saòçmçji ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas