Uzocmcjdarbibas un darba stathu

Daudziem cilvçkiem ir svarîgi rakstît lielu un labu ìimeni. Tomçr, precçjoties ar preci, rodas problçmas ar jaunu pçcnâcçju uzsâkðanu. Mçs varam runât par neauglîbu, kad pçc daþiem gadiem saskaroties ar partneri, neievieðot nekâdu kontracepcijas formu, tas nenotiek, lai apaugïotu olu.

Mûsu baþas vislabâk apstiprina klînika. Ja visi jûsu pûliòi jûs novedîs pie nelaimîgas katastrofas, tad jums jâdodas uz profesionâlu palîdzîbu. Ir daudz iemeslu neauglîbai, tâpçc visas problçmas ir atrisinâtas. Neauglîbas klînika dod cerîbu daudziem pâriem, jo tâ ir ârstçjama slimîba. Daþreiz pietiek ar farmakoloìisku ârstçðanu, lai pçc kâda laika jûs varçtu baudît sievietes svçtîto stâvokli. Protams, ir arî tikpat svarîgs drauds, ka problçma daïçji ir cilvçki vai pat abi partneri. Tâpçc ir svarîgi zinât neauglîbas patieso cçloni. Pçc atbilstoðâs intervijas ar pacientiem, neauglîbas klînika tos vadîs paðreizçjâ ginekoloìiskajâ. Mçríis ir vienlaicîgi atklât visas patoloìiskâs izmaiòas sistçmâ. Ja Jûs esat inficçts ar infekciju, iekaisumu vai jebkâdu infekciju, vispirms tâs jâârstç. Tikai tad, kad íermenis ir finansiâli un psiholoìiski lîdzsvarots, jûs varat nodroðinât turpmâkus pasâkumus neauglîbas ârstçðanai. Tâdçï ir jâizslçdz jebkâdas cistas, miomas, audzçji vai audzçji. Sievietçm ovulâcijas traucçjumi, kas ir neregulâras menstruâcijas laikâ, ir ïoti raksturîgs neauglîbas cçlonis. Vâjpuru caurules trûkums joprojâm ir populârs iemesls pçcnâcçju trûkumam. Noderîgs eksâmens ðeit ir ultraskaòas pârbaude. Arî dzemdes funkcijas var bût slimas, un tad embrijam nav nekâdas vietas ligzdoðanai. Vîrieðiem neauglîbas galvenais iemesls ir spermas problçmas. Neauglîbas iemesls ir neauglîgas spermas ðûnas, to samazinâts skaits vai traucçta gameta struktûra. Klînikâ ir plânots cilvçku spermas paraugs iespçjamo slimîbu diagnosticçðanai.