Uzbrukumiem kanariju salam

Katru dienu mçs cînâmies ar nelaimçm. Mçs paðlaik esam pret lielu apdraudçjumu, kas nâk no teroristu uzbrukumiem vai daudziem citiem cilvçkiem, kas var bût saistîti ar sprâdzienu. Daudzas sievietes ir gâzes baloni savâs mâjâs, kas katru dienu nodroðina visu apkurei. Daþreiz, tâ kâ ðie gâzes baloni nes lîdzi viena veida briesmâm, kas rodas no tâ, ka gâze noteikti izbçg, un mçs to nevaram sajust. Ðâdâ veidâ ir vçrts izmantot gâzes sensoru privâtmâjâ, kas mûs efektîvi pasargâs no ðâda veida draudiem.

Bieþi dzirdas par notikumiem, kas nepareizi ietekmç jaunu tipu dzîvi, un viss nâk no to paðu dzîvokïu, mâju vai vietu, kas draud eksplodçt, nepietiekama droðîba. Ðâdi mâjokïi ietver degvielas uzpildes stacijas, kurâs bieþi parâdâs klienti. Ja tur nebija pietiekamas aizsardzîbas pret sprâdzienu, ir grûti atrast nelaimes gadîjumus, kas saistîti ar cilvçku neuzmanîbu. Ir vçrts rûpçties par speciâlistiem, kas izstrâdâ sprâdzienbîstamîbas koncepciju, t.i., telpu aizsardzîbu pret sprâdzienu. & Nbsp; speciâlisti inþenieru birojos un uzòçmumiem, kas specializçjas veselîbas un droðîbas jomâ.Droðîba ir dzîve no paða dzîves svarîgâkajiem faktoriem. Mçs vçlamies justies droði un plânojam par to rûpçties, kad tas ir iespçjams. Tîklâ mçs atrodam daudz interesantu datu no droðîbas jomas, ko mçs varam paòemt lîdzi dzîvoklî, tâpçc ir vçrts izlasît ðâdu informâciju. Paðlaik tajâ nav iekïauta lielâka problçma, ka droðîbas inovâcijas ir jâîsteno darbîbâ, un ðâdas izmaiòas ir jâaizsargâ pret sprâdzienu, kas tagad nav iespçjams jebkurâ telpâ, jo alkohols paðlaik tiek ievests to vietu meþâ, kuras mçs esam katru dienu.