Uv led lampu atsauksmes

Savâ tirgû abas LED lampas, ja arî LED lînijas gaismekïi ir vçl populârâki, un bieþâk aizvieto tradicionâlâs lineârâs dienasgaismas spuldzes, kas lçnâm sâk pazust no plauktiem. Kâpçc linu lînijas gaismekïi ir tik milzîgi apòçmuðies Polijas valstî, un kâpçc sievietes joprojâm sasniedz to no mçneða uz mçnesi?

Atbilde uz ðo notikumu ir relatîvi zema. Pirmkârt, risinâjumi ir arî lçtâki un lielâkoties noteikti ir efektîvâki mûsu portfelim. Ievçrojamu lomu LED gaismekïu popularizçðanâ atceras arî ekoloìiskie faktori, kas vçl lielâkai cilvçku grupai kïûst aizvien nozîmîgâka.

Fluorescçjoðs vienkârðs tajâ paðâ dienâ ar ðodienas dzçrieniem no interesantâkajiem gaismas avotiem, ko mçs izmantojam katru dienu. Led lineârie gaismekïi darbojas labi ne rûpnieciskâ apgaismojumâ, bet vçl vecos birojos. Luminiscences spuldþu popularitâti mûsdienu gaismâ izraisa daudzas citas funkcijas. Pirmkârt, LED risinâjumus raksturo daudz augstâka efektivitâte nekâ tradicionâli izmantotajiem kvçlspuldzes risinâjumiem. LED spuldzes arî izdala daudz mazâk simpâtiskas un dzer daudz spçka (kas ir îpaða priekðrocîba sievietçm, kurâm nepatîk mainît spuldzi. Modernie LED gaismekïi arî ïauj mums iegâdâties daudzas citas krâsas temperatûru.

Protams, ðiem risinâjumiem joprojâm ir ïoti svarîgi trûkumi. LED spuldzçm nepiecieðami sareþìîti râmji, kurus diemþçl var radît ar augstâkâm izmaksâm. Savienotâjelementiem jâbût vienlaicîgi aprîkotiem ar îpaðâm stabilizçðanas un aizdedzes sistçmâm. Ir arî vçrts piebilst, ka ðo ierîèu tehnoloìija âtrâ skaitâ vçlas no apkârtçjâs vides temperatûras. LED spuldzes satur arî ïoti bîstamas vielas, piemçram, dzîvsudrabu, tâpçc mums jâatceras par to patieso iznîcinâðanu.

Arî ïoti intensîvo gaismekïu straujâ attîstîba nozîmç, ka pçc vçlçðanâs daþi no pçdçjiem traucçjumiem tiek samazinâti, un LED lampu tehnoloìija pati par sevi nepârtraukti virzâs uz priekðu. Mûsdienîgi aprîkoti ar elektroniskâm sistçmâm gandrîz pilnîbâ radikâli pârveidoja lineâro apgaismojuma lietojamîbu, tâpçc, cita starpâ, veikalu plauktos mums joprojâm ir ïoti daudz ðâda veida ietekmi uz pârdoðanu.