Tulkodanas dienests

Tulkoðanas pakalpojums var bût noderîgs mums visiem. Ja mçs atceramies par darbu ârzemçs, vai mçs nopçrkam automaðînu no ârvalstîm, vai negadîjums notiek ârzemçs, tad ar mûsu drosmîbu mums bûs spiesti izmantot tulka palîdzîbu. Mums bûs arî ðis pakalpojums, ja mums bûs studijas ârzemçs, ir tikai studentu apmaiòa.

Poïu angïu valodas tulkotâjam var bût zvçrinâta tulka pilnvaras, vai tâ ir tâ saucamâ parastâ tulka vai bez tiesîbâm tulkot zvçrinâtu tekstu.Ðobrîd zvçrinâts tulks ir tiesîgs nokârtot eksâmenu un tikai tad saòem ierakstu zvçrinâtu tulku sarakstâ, ko veic Tieslietu ministrija. Viòð aicina, lai kïûtu par zvçrinâtu tulku, nav atbilstoðs augstâkâs izglîtîbas diploms. Lîdz pçdçjai Polijai bija pietiekams, lai iesniegtu pieteikumu par ierakstîðanu zvçrinâtu tulku sarakstâ, bez nepiecieðamîbas nokârtot eksâmenu.Visas sievietes, kas izmanto zvçrinâta tulka tiesîbas, varçs veikt visu oficiâlo dokumentu zvçrinâtu tulkoðanas dienestu, ir tâdas, kuras mçs plânojam uzrâdît virsrakstâ, tiesâ, slimnîcâ, kâ arî mûsu paðu darba veidâ. Tulkotâjs bieþi ir specializâcija, jo juridisko tulkojumu, citu medicînisko vai tehnisko tulkojumu specifika ir atðíirîga. Tulkotâjs ar zvçrinâta tulka kvalifikâciju var bût arî tulkotâjs kâzu laikâ vai gadîjumâ, ja ir attiecîbas ar tiesas ekspertu. Zvçrinâts tulks var bût saistîts arî ar lîguma parakstîðanu ar notâru, vai to paðu turpmâkajâs situâcijâs, kas bieþi vien ir saistîtas ar, piemçram, uzòçmçjdarbîbas veikðanu.Angïu tulkotâjs, kuram nav zvçrinâta tulka pilnvaras, nevarçs sagatavot apstiprinâtu oficiâlu tulkojumu, bet var arî dzîvot vçrtîgi daþâdâs situâcijâs, kur nav nepiecieðams oficiâls apliecinâjums un tulkojuma autentiskums.avots: