Toruoas psihoterapeits

Gatavoðanâs psihoterapeita profesijas praktizçðanai sâkas augstâkâs izglîtîbas beigâs Polijâ. Jums jâpabeidz maìistra grâds vai medicînas studijas. Tad jums vajadzçtu sâkt mâcîties psihoterapiju Polijâ. Skolai jâdodas uz kâdu no Polijâ reìistrçtajâm psihoterapeitiskajâm vidçm.

Skolai ir jâpiedâvâ izglîtîba ik pçc daþâm 590 stundâm praktisko nodarbîbu laikâ. Ðî spçle, ieteicams uzzinât par mûsu psihoterapeitisko pieredzi 100 stundas. Ir arî nepiecieðams nokârtot 50 stundu ilgu uzraudzîbu un 360 stundu staþçðanos. Spçle, lai kïûtu par psihoterapeitu, ir lietderîgi divus gadus pârsniegt psihoterapeitisko praksi, tâ ir jâpârrauga èetru gadu apmâcîbas periodâ.Pçc psihoterapeitiskâs skolas nokârtoðanas jums ir jânokârto sertifikâcijas eksâmens uzòçmumâ, kurâ skola pieder.Cilvçkiem, kas lûdz to paðu kâ kïût par psihoterapeitu Polijâ, vienmçr ir jâbût personai, kas neatkarîgi no ceïa, ko viòi izmanto, ir svarîgi bût bagâtîgam seifam un brîvam èetrus gadus, ko var pavadît projektâ, lai iegûtu atbilstoðus paðnodarbinâtîbas sertifikâtus medicîniskâ palîdzîba.Katram psihoterapeitam ir jâzina psihopatoloìija, viòam arî jâzina, kâdas ir daþâdas ârstnieciskâs pieejas, un jâzina likums, kas regulç psihoterapijas noteikumus.Sertifikâts tiek izsniegts vienreiz, bet katru reizi, kad tas bûtu jâvada, un pçdçjâ nozîmç ir nepiecieðama tâlâkizglîtîba. Lai paplaðinâtu sertifikâtu, ir jâiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka piecus gadus pçc sertifikâta saòemðanas vai pçdçjâ sertifikâta pagarinâjuma viòð veica vairâkas stundas psihoterapiju. Ir arî jâapstiprina, ka piecus gadus tie ir bijuði uzraudzîbâ. Viòam joprojâm jâdodas uz sarunâm. Tâpçc pastâv profesija, kas prasa pastâvîgu koncentrçðanâs un koncentrâcijas fokusu.