Timekia parzioa id

Daudzi jauni tîmekïa pârziòi meklç atbildi uz pçtîjumiem par to, kâ pozitîvi iesniegt rakstus, kas izvieto savas tîmekïa vietnes meklçtâjprogrammâs, piemçram, Google vai Bing. Kas viòam bûtu jâpievçrð îpaða uzmanîba, rakstot kliðòus un komentârus katalogiem? Jums ir jârûpçjas par pierâdîjumu, ka galvenâ frâze, kuru vçlaties izvietot, ir ðâda produkta vai apraksta pakâpe. Svarîgs jautâjums, izòemot nosaukumu, ir tîmekïa vietnes URL. Pçc tam, kad papildus adresei ir ievietots vârds nozîmîgs birojâ, jûs nekavçjoties iegûsit daudzus mirkïus meklçtâjprogrammas secîbâ un labâku novçrtçjumu starp iekïûstoðajiem interneta sistçmas robotiem Google.

Ko vçl, saskaòâ ar vadoðajiem un profesionâlajiem copywriters, ir çrti izvietot tîmekïa vietnes? Jums jâmaksâ pienâcîga koncentrâcija visu veidu tagiem, pretçjâ gadîjumâ - galvenes. Izmantojot HTML redaktoru, mçs tos atzîmçjam, izmantojot rakstzîmes: h1, h2, h3. Bet, kad mçs izmantojam parastu rakstu redaktoru, tie ir virsraksti, kas veido tekstu vai produktu. Katrâ no jûsu SEO tekstiem bûtu jâietver vismaz trîs galvenes, kurâs bûtu jâiekïauj arî galvenâ frâze. Ir tâda pati viegla, lai optimizçtu jûsu materiâlus vietnç. Tomçr atcerieties, ka vairâkâs sadaïâs nedrîkst bût ðâdas frâzes. Izòçmuma gadîjumâ tas bûs ïoti aizdomîgs Google robotiem.Ir vçrts izlemt par pçdçjo, lai ievietotu atslçgvârdus mûsu izstrâdâjumos krçslos. Vislabâk bûtu, ja es stâvu sâkumâ, centrâ un otrâ galâ. Tieðâm skaitïos un jaunajâ rindkopâ, kâ arî galvenajâ un pçdçjâ teikumâ.Tîmekïa lapu izvietoðana notiek daudz âtrâk, ja izmantojat ðâdas teksta rediìçðanas ierîces kâ slîpuma, treknrakstâ un pasvîtrojuma frâzes. Tos labprât atradîs Google. Nepârspîlçjiet to pârâk daudz tâdçï, ka tas atspoguïojas ieraksta lasâmîbâ. Atðíirîbas jâizmanto galvenokârt, lai atklâtu kâdu svarîgu fragmentu.Domâjot par pçdçjâm lietâm, jûsu vietne îsâ laikâ liks Google meklçðanas modeïos un piesaistîs vairâk lasîtâju.