Swalla tulkodana

Make Lash

Arvien lielâks laika spçks, kâ mçs redzam pasaulç, vçl vairâk palielina dokumentu un datu plûsmu starp visiem un uzòçmumiem, un mçs nodarbojamies ar daudziem starptautiskiem darîjumiem, daþâda veida tulkotâjiem no daþâdâm valodâm ir atðíirîgi. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus tulkojumu veidus, ar kuriem nodarbojas profesionâli tulkotâji.

Bez tulkojumiem, kas parasti ir rakstîti, mçs arî atceramies konferenèu un sinhrono tulkoðanu, kâ arî dialogu valodu atlikðanu no filmâm un rakstiem no datoru plâniem.

Ja tâ ir nodaïa pçdçjo iemeslu dçï, kas var izmantot individuâlus tulkojumus, tad mçs varam norâdît kâ galvenos speciâlistu tulkojumus. Izgatavoðanas laikâ nekâdas kompetences netiek apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Varbût vienmçr ir vçrts, lai bûtu ðâda komanda vai viens tulkotâjs, kas strâdâ ar ðâdiem tulkojumiem, bûtu speciâlists vai zina par ðo tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un bûtu vairâk vietas korektoriem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Atkarîbâ no dokumenta bûtîbas, kas ietver dzîvi pârçjo valodu, var dzîvot ârsta labâ un palîdzîba vai praktiskâks tulks.

Ja runâjam par daþâdâm tulkoðanas metodçm, proti, zvçrinâta tulkoðana, tad ðajâ gadîjumâ viòu tulkojums bûtu jâpieðíir tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kuri ir vienîgie cilvçki tâ saucamâ sabiedrîbas uzticîba. Viòiem ir vajadzîgie profili un oficiâli zinâðanu sertifikâti par konkrçtu tçmu. To var redzçt universitâtes diplomâ, pabeigtajâ kursâ vai eksâmenâ. Ðâda veida dokumentu tulkojums jaunâ valodâ ir norâdîts, cita starpâ, tiesas un procesuâlie dokumenti, sertifikâti un skolu vçstules.

Domâjot, dokumentu un grâmatu tulkojums attiecas uz katru jomu. Tomçr tajâ bûs norâdîtas vairâkas no tâm visdabiskâkajâm teritorijâm, kurâm ir vislielâkais pieprasîjums. Parasti ir juridiski teksti, piemçram, lîgumi, spriedumi un notariâlie akti, vai svarîgu kultûras pasâkumu konferenèu tulkoðana. Var bût tulkojumi ekonomikas un banku jomâ.Ir definçti pat biznesa dokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti.