Suawomir piua aizsargapicrba rathotajs

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmo skatîtâju daïu, kas pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja vismazâk, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu funkcija tika izmantota tikai vienkârðiem un delikâtiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu cenu. Starp tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc tam, kad izstâde beidzâs izsolç skaistu kâzu kleitu, kas bija augsts paðai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât tika izsolîti arî daudz modes apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Ieòçmumi no kârtçjâ pârdoðanas tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir iztçrçjis savu preèu pârdoðanai, un, tiklîdz darîjuma priekðmets bija pat privâtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðobrîd pievienosies veikaliem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu pieejamas citas kolekcijas, nevis stacionârâs.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâkâ daïa no lielâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katrs uzòçmums ðajâ posmâ savâc sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik laimîgas, ka vçl pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi izkïût no rîta pieauguma lielâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir viena un tâ pati diena.Paðreizçjie uzòçmuma raksti jau daudzus gadus ir bijuði lieliski patçrçtâji, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kas apstiprina, ka peïòa ir vispiemçrotâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Viens apìçrbs spa