Stikla dozators

Mçría dozators uzskata, ka uzdevums ir arî savâkt putekïus un beramkravu. Attiecîgâs vielas tiek savâktas starp paðiem filtriem, putekïu savâcçjiem vai tvertnçm. Tvertne ir ïoti cieði noslçgta. Tas apstrâdâ tvertnes, kas notiek atmosfçras spiedienâ pilnîgi neatkarîgi. Mçría dozatoriem jâbût izgatavotiem no droða nerûsçjoðâ tçrauda. To uzstâdîðana nav sareþìîta, jo attiecîgâ ierîce ir vçrsta uz korpusu, rotoru un disku.

VarikosetteVarikosette - Ceļš uz neticulīgi skaistiem un veseliem kājām!

Vienkârða konstrukcija ïauj pçdçjam, ka apkopes darbi ir minimâli. Attiecîgo ierîèu izmantoðana ir gandrîz bez problçmâm. Ðûnu dozatoru galvenâs iezîmes, pirmkârt un galvenokârt, ir tâdas, ka tâs iegâdâsies putekïu tvertnes ârkârtîgi cieðu aizvçrðanu. Turklât ierîce tiek uzstâdîta uz spiediena izolâciju, kâ arî ïoti vçrtîgu materiâlu dozçðanu.Aprakstîto ðûnu dozatoru izmantoðana ir ïoti plaða. Ðeit var runât, cita starpâ, par íîmisko rûpniecîbu, kur ðûnu dozatori attiecas uz pulverveida un pulvera vielâm. Tomçr koksnes rûpniecîbâ izsmidzinâtâji tiek izmantoti, lai saòemtu mikroshçmas, zâìu skaidas un putekïus. Mçría dozatori pârtikas nozarç dod iespçju granulçtiem, daïiòveida un putekïainiem produktiem dozçt. Citi rotçjoðo padevçju pielietojumi ïauj tos izmantot, cita starpâ, kâ maisiòu filtrus, ciklonus un tvertnes.Ðûnu dozatora darbîba nav sareþìîta. Brîvi plûstoðs materiâls, kas izplûst no rezervuâra caur izplûdi, tiek pârvietots ðûnâs starp darbrata lâpstiòâm izplûdes atveres punktâ.Sakarâ ar to, ka uz kvadrâtveida un daudziem celiem ir daudz veidu uz dozatoriem, to izmantoðana ir nenoteikta, un tie ir paredzçti daudzu uzdevumu raþoðanai.