Spciu tulkotajs

Tulkotâja darbs iet uz diezgan lielâm profesijâm. Pirmkârt un galvenokârt tas prasa izcilu valodu mâcîðanos un papildus daudzus kontekstus, kas izriet no tâs klases un vçstures. Es domâju, ka tâpçc filoloìijas dodas uz kâdu no populârâkajâm humanitâro zinâtòu nozares studiju jomâm, lai gan patiesîbâ tâs prasa arî stingru prâtu. Tulkotâjam ir jâdod iespçja, ka sûtîtâja augðpusç dzimuðâ doma ir precîzi, izmantojot citas valodas vârdus. Kas ir tulkotâji ikdienâ?

Tulkoðana un tulkoðana

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ vai nu mâjâs, vai ar tulkoðanas biroja starpniecîbu, kas darbojas starp principiem un tulkotâjiem. Rakstiski un mutiski tulkojumi ir divi pamatkritçriji, ar kuriem tiek veikts tulkojums. Pirmais no tiem noteikti ir populârâks un pieprasa tulkotâja precîzu vârdu. Pateicoties rakstiem ar unikâlu raksturu, piemçram, ïoti specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jârîkojas atbilstoði konkrçtam nozares vârdam. Mûsdienu vingrinâjumos tulkotâjam ir jâbût darbam, lai varçtu tulkot tekstus no speciâla lauka. Vispopulârâkâs specializâcijas ir finanses, ekonomika vai IT.

Interpretâcijas maiòa ir sava veida izaicinâjums ne tikai tulkotâja prasmçm. Pirmkârt, ðâda veida tulkojums prasa stresu, tûlîtçjas reakcijas un spçju runât un klausîties vienlaicîgi. Sakarâ ar ðâdu rîkojumu ðíçrðïiem, izvçloties mutisku tulkojumu Krakovâ, ir vçrts uzstâdît sievietes ar augstu kompetenci vai uzòçmumu, kas spçlç noteiktu zîmolu, tulkojumu pârdoðanai.