Sopotas sopota modes skate 2017

Jaunajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika mazâkajâ faktu un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To izgatavoðanai tika izmantoti tikai jauki un vâji audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu gatavo summu. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes, skaistâs kâzu kleitas izsole, kas tika veikta arî pçdçjam braucienam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks iztçrçti bezmaksas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izlaiduði savus produktus izsolçs, un, ja izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks dota veikalos, kas paðlaik atrodas maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot tieðsaistes biznesu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu kompânija ir dzçriens starp karstâkie apìçrbu raþotâjiem. Katrâ valstî ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudz skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Kâds katrs zîmola periods padara kolekcijas atbilstoði lielajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pirms pievienoðanâs veikalam, tie, kuri ir gatavi maksât rîtâ, âtri grieþas. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû jau daudzus gadus gan gala, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par daudzajâm saòemtajâm atlîdzîbâm un nodroðina, ka rezultâti ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais