Siltuma drodibas varsts

Mçs dzîvojam laikâ, kad daþâdas briesmas mûs aplûko praktiski visos posmos. Man bieþi vien pietiek, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas bûtu padarîjis to paðu par katla eksploziju, kas kâzâs izraisîja tikai dârgus remontus. Tagad es apzinos, ka pçdçjâ uzdevumâ ir viegli zaudçt savu dzîvi, lai gan lielâkâ daïa cilvçku nezina pçdçjo.

Par laimi, mûsdienâs tas ir kaut kas lîdzîgs aizslçga vai droðîbas vârstiem. Tas ir paðreizçjais vârstu modulis, kas automâtiski tiek atvçrts, ja gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukcijas elementu eksploziju kâ tvertnes, cauruïvadi un tamlîdzîgi. Tas pirmo reizi tika izmantots ðajâ septiòpadsmitâ gadsimta daïâ ïoti vienkârðâ ierîcç, kas bija spiediena katls.Ja mçs aplûkosim vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs uzskatâm, ka tâpçc tâ ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek bojâta, kad gâze nokïûst pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi vârsts pati tika cepts. Nav neparasti, ka ierîces lietotâjs ir neapzinâti uzlâdçts. Un ïoti daudz sâka lietot divus neatkarîgus vârstus, visbieþâk datus pretçji ierîces galos.Ðie vârsti tika regulâri piegâdâti tvaika dzinçjiem. Tas novçrð pçkðòu spiediena palielinâðanos, kâds tas bija transportlîdzekïa spçka agregâtam. Tâ draudçja eksplodçt, kura produkts pat varçtu bût visu pasaþieru nâve.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas ir izlasîjis ðo materiâlu, droði vien jau apzinâs, cik neticami svarîga ir ðo procesu funkcija paðreizçjâ pasaulç un nozarç.