Scklu zirnekia invicta atsauksmes

Spermas banka (spermas ir nozîme, kurâ tiek ievietota donoru sperma. Tâm ir jâatbilst precîzi definçtiem kritçrijiem. Savâ spermâ ir jâatrod pietiekams skaits spermu (vismaz 40 miljoni uz 1 mm ar diezgan lielu mobilitâti. Donoram ir jâdarbojas interesantâ fiziskâ veidâ, jâbût lîdz 35 gadu vecumam un tai nav nekâdu ìençtisko slimîbu sloga.

Turklât novçrtçjums ir atkarîgs no tâ augstuma, íermeòa krâsas, acu un matu krâsas un, kas ir interesants, izglîtîba (minimâlais vidçjais râdîtâjs. Saskaòâ ar ES tiesîbu aktiem sperma ir ieteicama bez maksas. Tiek izmaksâta tikai atlîdzîba par radîtajâm izmaksâm, piemçram, piekïuve (maks. PLN 700.Pirmais donora kvalifikâcijas periods ir nozîmîga intervija, kuras laikâ viòð sniedz virkni jautâjumu par viòa seksuâlo izplatîbu, slimîbas vçsturi un ìimenes situâciju. Vçlâk viòa asinis tiek pârbaudîtas pârbaudes projektâ, t.i., viòð nav infekcijas slimîbu (piemçram, HIV nesçjs, viòð saòem spermu un tamponu no urînizvadkanâla. Ja visi nosacîjumi ir izpildîti, ziedotâ sperma sasniedz spermas banku uz pusgadu. Tikai pçc ðî perioda beigâm tiek veikti jauni eksperimenti, arî to cçlonis, spermas virzîðanai uz îpaðâm procedûrâm. Donoram ir jâparaksta lîgums ar banku - klînikai ir jâpievçrð îpaða uzmanîba spermas pienâcîgai uzglabâðanai. Savâ reìionâ spermas ziedoðanas prakse joprojâm ir zinâma, tâpçc materiâls nekad netiek iznîcinâts.Teorçtiski no bankas piesaistît visus. Un par Polijas tiesîbu enerìiju vientuïð dâma nevar saòemt no spermas bankas pakalpojumiem (bçrnam ir jâbût, jo tajâ paðâ laikâ ir vecs un mâte. Visbieþâk ðâdu klîniku klienti ir sterili pâri un kungi, kas ir ìençtisko slimîbu nesçji, kurus viòi nevçlas nodot saviem dçliem.