Satelitu kompanijas mikrosistcma

ERP klases sistçma ir tikai uzòçmçjdarbîbas atbalsta programma. Viòð redz katru procesu, rada ziòojumus, analîzi un problçmas risinâðanâ. Izveido tâdâs jomâs kâ:cilvçkkapitâls, finanses, grâmatvedîba, iepirkums, raþoðanas kontrole, noliktava, arî pârdoðanas vai produktu dizains. Tie, protams, ir tikai daþi no stila piedâvâtajiem darbiem. Bagâts, ielieciet moduli gandrîz visâm jomâm, ar kurâm uzòçmums nodarbojas. Ja mçs plânojam vadît transportu kâ pierâdîjumu saskaòâ ar mûsu vadlînijâm.

Tas sniedz daudz pielâgojumu. Faktiski katrs process ir reâls, lai to varçtu rediìçt atbilstoði mûsu vajadzîbâm. ERP sistçmas arvien vieglâk apstâjas uzòçmumu vidû. Neatkarîgi no uzòçmuma lieluma tas nav praktiski, jo mazâkiem uzòçmumiem ir liels finansiâlais slogs, jo tas aizvieto darbiniekus, lai gan ilgi tas ievçrojami vienkârðo procedûras un automatizç atkârtotas darbîbas, kas rada lielâku efektivitâti un ierobeþotu darba laiku. Darbinieki tiek atbrîvoti no pastâvîgâm darbîbâm, kas aizòem brîdi un var uzòemties svarîgâkus uzdevumus. Ideja ir tik elastîga, ka to var apvienot ar citâm izmantotajâm programmâm, tâ ir pielâgota zinâmâ uzòçmuma vajadzîbâm.Izvçloties programmu, tas ir arî, izvçloties interneta pakalpojumu sniedzçju. Jums ir jâpârbauda, ko labs pakalpojumu sniedzçjs mums piedâvâ, pakalpojumu izmaksu konkurçtspçju un tehnisko atbalstu. Polijas tirgû ir ik pçc daþiem desmitiem lielâko biznesa programmatûras piegâdâtâju. Viòu piedâvâjumus var viegli atrast internetâ. Daþi no tiem specializçjas konkrçtu nozaru zîmolu, piemçram, audzçðanas un sçðanas, piena, mazumtirdzniecîbas un vairumtirdzniecîbas, kalendâros.