Santehniia darba vieta

Viens no svarîgâkajiem nozares droðîbas elementiem ir cilvçka dzîves palîdzîba.Tâ ir doma, ka dabiskâs kïûdas noved pie populârâkâ notikumu skaita arî çkâ - un praksç. Tâtad lielâ mçrâ mûsu - ðíietami viegli un zemâs - kïûdas padara to nepareizu.

Vai ðos notikumus var novçrst?Protams, ar labu darba vietas sagatavoðanu, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Protams, kad privâtâ medicînas kabinetâ jums ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, protams, nodarbinâtîbas ziòâ, mums ir jâbût pieejamiem svarîgâkajiem palîdzîbas avotiem.Viens no tiem, iespçjams, ir ugunsdzçðamais aparâts vai uguns sega - pirmâ grupa, kas spçlç ar uguni, kas rada neatgriezeniskus bojâjumus un tieðu apdraudçjumu mâjoklim vai veselîbai. Ja darba telpâ ir sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - pievçrsiet uzmanîbu pçdçjam, lai ugunsdzçðamais aparâts ar atbilstoðu tilpumu un tehniku, lai izvairîtos no briesmâm, vienmçr tiekas savâ vidç.

Ir zinâms, ka daþi jautâjumi netiks novçrsti un paðregulçti - ko mums vajadzçtu darît ðajâ formâ?Lielâkâ daïa modeïu un noteikumu uzòemas cilvçku evakuâciju un daþkârt labu îpaðumu, kâ arî atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju brigâdes, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjumu. Òemot vçrâ likumu, cilvçka dzîve ir svarîga cena, un naudas summa vai objekta cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Tâtad mçìiniet izvairîties no riska vai dot sev lîdzi Polijas rokâs - rîkojieties, neapdraudot sevi!