Rupnieciskais putekisuccjs bezmcrisks castorama

Kad mçs iztîram grîdu, sienas un mçbeles, mûsu mâjâs mums nav problçmu - mçs izmantojam visbieþâk sastopamo putekïu sûcçju, kas ir pilnîgi pietiekami ikdienas lietoðanai. Tomçr mçs saskaramies ar problçmu, kâ mums ir jâtçrç vairâk vietas, vai arî mçs arî atceramies veikt ar sareþìîtiem darba apstâkïiem vai netipiskâm vielâm, kuras vajadzçtu noòemt (piemçram, ûdens vai koksnes èipsi. Ðâdâ gadîjumâ mums nav pietiekami daudz aprîkojuma, kas ir lieliski augâ, tas nav pielâgots tiem par zemâm cenâm.

Kâpçc jums vajadzçtu òemt to situâcijâ, kad patçriòð ir neparasti vçlams, nevis standarta putekïsûcçju pamatne un mçbeles? Ðâdâ veidâ produkcija ir rûpniecisks putekïu sûcçjs. Putekïsûcçji ir putekïu sûcçjs, kuru izmanto metodçs, rûpnîcâs, bûvlaukumos, raþotnçs vai citâs vietâs, kur apstâkïi ir îpaði sareþìîti. Jâatzîmç, ka vietâs, kur tiek izmantoti rûpnieciskie putekïsûcçji, daþâdâs vietâs pastâv bûtiskas atðíirîbas daþâdos modeïos.

Rûpnieciskâ putekïsûcçja îpaðîbas ir sareþìîtâ skaitâ, salîdzinot ar to, ko piesâròotâji bûs jânoòem - neatkarîgi no tâ, vai tie bûs pçdçjie ðíeldas vai ðíidras vielas, vai varbût kaitîgas un lielas putekïu. Par to ir ârkârtîgi svarîgi atcerçties, jo, izmantojot nepareizu putekïsûcçju, rodas noþçlojams efekts.

Parasti rûpniecîbas putekïsûcçji ir sadalîti trîs klasçs. Ðîs L kategorijas nodroðina putekïu un nekaitîgu ðíidrumu iznîcinâðanu, tiek izmantotas galdniecîbas nozarç renovâcijas laikâ un ir ideâli piemçrotas pildspalvas vai grants noòemðanai. M klases putekïsûcçji tiek sâktas, lai noòemtu bîstamus putekïus (kas raduðies metâla vai plastmasas apstrâdes rezultâtâ, krâsas putekïi. H klase satur ierîces, kas noòem vielas, kas apdraud veselîbu vai veselîbu, piemçram, kadmijs, niíelis vai pat azbests. Jâatzîmç, ka vietne ir atbildîga par putekïu sûcçjiem, kas paredzçti îpaðâm raþoðanas iekârtâm, piemçram, metalurìijai.

Rûpnieciskie putekïsûcçji ir çdieni, kas nepiecieðami vietòu spçkam, un to daþâdoðana ïauj izvçlçties piemçrotâko standartu atkarîbâ no jûsu vajadzîbâm. Katrai raþotnei ir nepiecieðama ðâda ierîce, un to ir nepiecieðams uzdot.