Putekiu ieguve galdnieku veikalos

Ðajâ nozarç ir daudzi risinâjumi, kuriem jâatbilst îpaðâm vadlînijâm. Tas garantçs likumîgu un droðu darbîbu. Atkritumu attîrîðanas metode ir tâda pati kâ no ðâdâm izejâm. Viòð atrod pielietojumu daudzâs nozarçs, kur viòð uzskata, ka viòð izmanto jaunu apputeksnçðanas veidu. Ir ïoti svarîgi, lai ðis plâns bûtu veselîgs, jo kïûme un darbîbas traucçjumi var izraisît ïoti nepatîkamas sekas.

Kur ir putekïu savâkðanas sistçmas ievieðana?Tâtad, galvenokârt, ir tâdas nozares, kurâs darbos rodas putekïi. Viens piemçrs ir, iespçjams, koksne vai metâlapstrâde un rûpnîcas, kas raþo gastronomijas vai farmâcijas produktus. Apdomâjiet, kâpçc vispâr rîkoties ar ðiem putekïiem. Kâpçc ne gaidît un gaidît, kamçr viòð bûs pagâjis? Ir daudz iemeslu. Pirmkârt, tas varçja bût sprâdzienbîstams un uzliesmojoðs. Tas var bût pârspîlçts, bet gan atgâdinât grupas vienkârðo pieredzi. Izðïakstîtie milti pâr uguni ir âtri apdeguði, lai radîtu ugunsgrçku. Tâpçc to rada milzîgais cietes saturs. Jâapzinâs, ka, ja ðâds sociâls un ðíietami droðs materiâls, protams, ir liels apdraudçjums, ko var darît citi reaìenti. Turklât òemsim vçrâ un òemsim vçrâ to cilvçku darba apstâkïus, kuri uzsâk raþoðanu. Tas, ka viòiem bûs jâveic putekïainâ vidç, visticamâk samazinâs to veiktspçju. Darba òçmçju veselîba, kas bieþi ir jutîga pret ieelpoðanu, kaitîgs putekïi nav vieta. Mazie elementi, kas aug gaisâ, ir daudzu maðînu pârspiediens.

Putekïu ieguve saskaòâ ar ATEX principuÐâdu apdraudçjumu dçï ðî modeïa metodçm jâatbilst attiecîgajâm ATEX direktîvas prasîbâm. Sekojot ðîm patiesîbâm, attîrîðanas sistçma nodroðina pareizu darbîbu. Lai nodroðinâtu iekârtas aizsardzîbu pret sprâdzienu, tâs kritiskie mçríi tiek identificçti un vienoti, lai tos aizsargâtu. Paðreizçjâ punktâ labi jâizvçlas materiâli, no kuriem tiks izveidota visa instalâcija. Daþâdos veidos antistatiskas sistçmas, piemçrota ierîce un mçraparâts ir labas attîrîðanas metodes nosacîjumi.Atex putekïu nosûkðana vai putekïu nosûkðana kopâ ar ATEX direktîvu nodroðina vislabâko aizsardzîbu pret sprâdzieniem iekârtâ. Atcerieties, ka droðîba ir vissvarîgâkâ, un stili, kas to nodroðina, prasa dzîvot kâ patiess stâvoklis.