Programma e uzocmums

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas aizsargâ jûs jûsu individuâlajâ biznesâ? Nav svarîgi, ko, kâdâ adresç, viòi vienkârði kaut ko iekïauj - vai arî tie sadalâs fâzçs, novirzot uz iepriekð sauktajâm adresçm vai virtuâlajiem plauktiem. Nav svarîgi, vai jûs esat liels uzòçmums, vidçja lieluma uzòçmums, mâjsaimniece vai vienkârði parasta persona. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas noved pie dzîvîbas periodiem, pamatotâs dzîves situâcijâs tiek uzrakstîts uz zemes.

Kas paðreizçjos brîþos nav viedtâlrunis vai planðetdators? Kas nepârskata fotoattçlu galeriju, filmas, nesaglabâ failus, kas ir saistoði no interneta vai pat nesniedz tos plaði pieejamiem "mâkoòiem"? Varbût tas izskatâs. Jums ir telefona zvans, un jûs to izjûtat ar dabiskiem svarîgiem jautâjumiem, ko jûs aizòemat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai vadîtâjus, kas ietver tieðu avotu personas vidû - smadzenes, kas ir jutîgas pret ieteikumiem un tikai lietâm, kas jums nepiecieðamas kâ uzglabâðanas programmas. Palîdziet mûsu galvai, neïaujiet sev ieiet mâjâs, pretoties bailçm un sâkt labâk pârvaldît. Vai nav nepiecieðama? Protams - visi gribçtu. Tâpçc es gribçtu jums piedâvât jûsu uzglabâðanas programmu. Uzglabâðana, kas notiks Ciý, ko viòð kâdreiz ir izvçlçjies, ko vçlaties glabât. Kad tas jau iepriekð tika minçts, jûs izlemjat, kâda vçrtîba ir, un kas nav, un vçrtîgajâm lietâm ir jâbût (patieðâm, bez tâ iet apkârt, glabât un labi maríçt. Nepârtrauciet, ka jûs aizmirsîsiet par kaut ko, pârtrauciet pat pieminçt ðâdus darbus, ko mçs piedâvâjam, sniedz jums unikâlas iespçjas, atver jaunas perspektîvas, parâda jaunus redzeslokus un ïauj daudz rîcîbas brîvîbai. Pateicoties tam, ka jûs izmantosiet uzglabâðanas programmu, jûsu problçmas un domstarpîbas par ikdienas dzîvi vismaz tiks liktas uz lînijas, kas, iespçjams, bûs vismaz daïçji atrisinâta. Tas ir jûsu laiks un laiks organizçt. Piedâvâjums tiek veikts îpaði jauniem uzòçmçjiem, kuri nevçlas stagnçt, tik îpaðs iesâcçjiem un vîrieðiem, kas ir amatieri savâ jomâ. Neïaujiet sevi apmânît. Izvçlieties uzticamîbu.