Portugaiu valodas tulkotajs

Valodu tulkoðana ir ïoti spçcîga nozare tirgû. Tâ ir apòçmusies palielinât ìimenes uzòçmumu popularitâti ârvalstu izstâdçs, palielinot pârdoðanas apjomu vai meklçjot jaunus piegâdâtâjus. Varat païauties uz daudziem tulkojumu veidiem, tie var bût arî mutiskâs tulkoðanas pierâdîjumi, tulkojumi sanâksmju laikâ, dokumentu tulkoðana utt.

Tulkoðana ir vissareþìîtâkâ tulkoðanas joma. Tie bieþi ir saistîti ar ïoti stingru jomu, piemçram, juridiskiem, medicîniskiem un tehnoloìiskiem tekstiem. Dzçrieni no speciâlistu valodas lietoðanas piemçriem ir medicîniski tulkojumi. Personai, kas ir aizrautîga par ðo standartu, jâbût atbilstoðai domai un pieredzei praksç no paðreizçjiem paraugdokumentiem. Papildu arguments ir min. medicîniskâ pamatizglîtîba, kas lielâ devâ var palîdzçt medicînas valodas apguvç. Darba laikâ nav nekas neparasts, ka ir vajadzîgas konsultâcijas, kâ pierâdîjums ar speciâlistiem, lai atspoguïotu tulkoto tekstu plaði. Medicîniskâ tulkoðana ir ïoti svarîga joma, bieþi stâsti tiek pakïauti pacientu stâstiem par ârvalstu resursiem. Tiem jâbût viòu ârstçðanas vçsturç, kurai bieþi ir desmitiem lappuðu. Daudzâm ârzemju klînikâm ir savas vadlînijas par tulkotiem dokumentiem, kas bieþi ir ïoti stingri, lai pârvarçtu tulkotâja kïûdas iespçjamîbu, kas varçtu izraisît neveiksmi. Tâdçjâdi specializçtu tulkojumu gadîjumâ vislielâkais spçks, izòemot acîmredzami lingvistiskas zinâðanas, ir zinâðanas par konkrçtu priekðmetu, zinâðanas par þargonu un vârdnîcu un piekïuvi sievietçm, kas ïauj iepazîties ar problçmu tçmâm. Izvçloties tulkotâju, jâpârbauda viòa sagatavotie pasûtîjumi, jâizlasa to klientu komentâri, kuri ir izmantojuði savus pakalpojumus pçc iespçjas brîvâk, lai mçs nodotos vienkârðiem piedzîvojumiem labâkajiem speciâlistiem.