Pardodanas paraugu

Nâkotnes brîþi, kad fiskâlie çdieni ir norâdîti likumâ. Ir paðreizçjie elektroniskie çdieni, kas nodroðina apgrozîjuma uzskaiti un summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjam var tikt uzlikts naudas sods par ievçrojamu naudas sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens nevçlas pakïauties pârbaudei un pilnvarâm.Bieþi vien uzòçmums tiek raþots uz nelielas platîbas. Uzòçmçjs pârdod savus izstrâdâjumus bûvniecîbas stadijâ, un veikals tos galvenokârt uzglabâ un vienîgais pçdçjais brîvais pçdçjais laukums, kurâ galds tiek kalnçts. Tomçr fondi ir obligâti, tâpat kâ gadîjumâ, ja veikals atrodas lielâ tirdzniecîbas telpâ.Tas pats attiecas uz cilvçkiem, kas strâdâ nestacionârâ veidâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs nodarbojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un pilnîgu fonu, kas ir piemçrota tâs pilnîgai izmantoðanai. Tos ir viegli pârdot, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir mazi izmçri, spçcîgi akumulatori un kluss serviss. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tâdçjâdi viòð izmanto pirmo pieeju mobilajam lasîjumam, t.i., kad mçs esam viegli saistîti ar veidu.Fiskâlâs ierîces ir svarîgas paðiem klientiem, nevis tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, pircçjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par samaksâto produktu. Tâ rezultâtâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Ir arî pierâdîjums, ka darba devçjs uztur formâlu enerìiju un uztur nodokli par pârdotajiem tekstiem un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka fiskâlâs ierîces lielveikalâ ir atvienotas vai dzîvo tukðgaitâ, mçs varam to paziòot birojam, kas uzsâk atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret îpaðnieku. Tâdçjâdi viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat tiesu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz darba devçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir labs.

Labi kases aparâti