Pagarinatajs ar zemcjumu

Daudzas sievietes brînâs, vai slîpmaðînas pirkðana atmaksâjas. Viss vçlas bût piemçrots. Ja griezçjs apstrâdâ, lai pastâvçtu tikai nâkamâ iekârta, kas dekorç virtuves letes, pirkums ir jâpârtrauc. Gadîjumâ, ja mçs novçrtçjam komfortu, un virtuvç mums ir diezgan daudz laika, gatavojot vakariòas un desertus, tad ir normâla alternatîva!

Griezçjs ir lieliska alternatîva parastam nazim. Pateicoties tam, mçs daþus mirkïus sagriezîsim vienâ un tajâ paðâ biezumâ. Tas pats attiecas uz aukstâm gaïâm un sieriem - viegli un efektîvi, un augstâk par katru estçtiku. Tas ne vienmçr izskatâs vienâdi, jo tas ir tikai grieðanas dçlis un nazis.

Svarîgâkie elementiSvarîgâkâs griezçja sastâvdaïas ir rotçjoðs asmens ar vieglu grieðanas biezuma, padevçja un korpusa regulçðanu. Asmeòi var bût gludi vai zobaini. Ideâli piemçroti ir siera grieðana un sasaldçðana, savukârt zobainie ir universâli. Vislabâk, ja asmeòi ir izgatavoti no rûdîta, jo tie ir izturîgâki. Kas attiecas uz griezçjinstrumentu, mçs varam meklçt tos, kas izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda vai titâna vai plastmasas - plastmasas ir pietiekami lietoðanai mâjâs. Tas pats attiecas uz padevçju. Ja mçs cenðamies izmantot ierîci bieþi, izvçlamies tçrauda, un plastmasas paplâte darbosies cilvçkiem, kuri çdienu sagrieþ retâk. Jums joprojâm ir jâpievçrð uzmanîba, t.i. grieðanas maðîna ir piestiprinâta pie grieðanas maðînas - bez tâ mçs esam pakïauti ne tikai daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt pirkstu zaudçðanai.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji bieþi sastopas, lai apkopotu citus interesantus sîkrîkus. Viens no tiem ir paplâtes ðíçlçs sagrieztiem ðíçlîtçm - pateicoties tam, grieðana ir higiçniskâka, un, kâ mçs to tîrâm. Vçl viena krâsaina garða ir naþu asinâtâjs vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir svarîgs?Ðâda îpaða mâja parasti ir 150-400 PLN. Laukumâ ir arî iebûvçti griezçji, un to cena svârstâs no 500 lîdz 1500 PLN. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas veikaliem un gastronomijas telpâm, ir strauji augoðs rçíins, kas ir aptuveni 2000-5000 PLN. Tomçr to iegâde ir viegli samaksâjama, kad mçs to pârveidojam par saglabâto laiku.