Opalinskis rupnieciba 7

Formexplode

Rûpniecîba ir nozare, kas ir ârkârtîgi bîstama dabiskajai videi un visdârgâkajai videi. Daudzi rûpnieciskie procesi piekrît raþot lielu daudzumu putekïu, kas var arî païauties uz nelabvçlîgu ideju par gaisa grupu un kâ tas apdraud cilvçku veselîbu, kuri ir spiesti pastâvçt ap lielâm rûpnîcâm.

Putekïu emisija ir mehânisms, kas ir cieði saistîts ar dûmu emisiju un izplûdi. Rûpnieciskâs rûpnîcas atbrîvo lielu daudzumu dûmu un dûmu. Tâpçc ir ïoti svarîgi, lai katra raþotne rûpçtos par aprîkojumu pienâcîgâ, uzticamâ un efektîvâ aizsargâjoðâ veidâ, ko iesaka rûpnieciskâ attîrîðana. Putekïu ieguve ir putekïu attîrîðana, kas nozîmç bloíçt iespçju citâ veidâ pârvietot gaisu, ko elpojam. Atkritumu attîrîðanas bûtîba ir balstîta uz tehniku, kuras uzdevums ir izolçt netîrumu daïiòas un izplûdes gâzes no ðíidrumiem un gâzçm, kuras raþoðanas procesâ tiek atvieglotas ârpusç. Pareiza sistçma, kas piedâvâ rûpniecisku putekïu nosûkðanu, attîra ilgstoðas dûmgâzes no sliktâm asarâm, arî laikus, lai novçrstu to iekïûðanu gaisâ. Visbieþâk sastopamais rûpnieciskâs attîrîðanas veids ir oglekïa dioksîda molekulu piegâde. Tas parasti tiek darîts, izmantojot kriogçnâs metodes darbîbu, kas detaïu skaitâ sastâv no saspieðanas, pçc tam atdzesçjot gâzi lîdz vajadzîgajai temperatûrai, kas ïauj atdalît nevçlamo elementu ðíidras vielas konstrukcijâ. Rûpnieciskâ putekïu noòemðana ir viena no pirmajâm sistçmâm, kas nodroðina rûpnîcu un rûpnîcu apkârtni pret piesâròojumu ar kaitîgâm vielâm, indîgiem putekïiem, dûmiem un gâzçm. Pateicoties efektîvai rûpniecisko atdalîðanas sistçmu darbîbai, atkritumi, kas nav bîstami no oglekïa dioksîda vai citiem putekïiem no mâjas, kas iekïûðanu atmosfçrâ varçtu uzskatît par neparasti necienîgiem un bîstamiem produktiem veselîbai.