Nodokia atskaitidanu no kases rciina

Visbeidzot, sâkâm savu ekonomisko lomu vai paplaðinâjâm savu redzesloku citiem departamentiem? Perfect! Tagad ir pienâcis laiks nopirkt posteòa kases aparâtu, un jûs domâjat, vai jums var bût atlîdzîba.Man ir cietas un sliktas ziòas. Iegâdes izmaksu atskaitîðana no kases aparâta ir papildu tikai tad, ja iegâdâjaties pirmo kases aparâtu. Jûs nevarat palîdzçt cita vai jauna kases gadîjumâ.

Atbalsta pieðíirðanas nosacîjumiVarbût vispirms par to, ko tçrçjat kases aparâtam. Tâtad:- Jûs varat atskaitît PVN kases aparâta vçrtîbâ,- jûs varat rçíinât izdevumus par summu, kas ir atskaitâma no nodokïiem,- jûs varat atskaitît 90% no ierîces neto cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLNIzklausâs labi? Lai saòemtu ðâdas prçmijas, jums ir jâveic ðâdi nosacîjumi. Ðeit tie ir:- kases aparâta iegâde un fiskalizâcija jâveic pirms pienâkuma reìistrçt kases aparâtu, \ t- Jums ir jâziòo par vietu, kur kases aparâts ir uzstâdîts, finanðu biroja vadîtâjam 7 dienu laikâ no tâ fiskalizâcijas dienas;- jums jâiesniedz sava nodokïu biroja vadîtâjam - izziòa par kases aparâtu skaitu un to lietoðanas dzîvokli. Paziòojums ir jâsagatavo PIRMS rekordu uzòemðanas dienas (dienu pirms dienas,- jâaizpilda kases aparâta sâkotnçjie un kontroles pârskati, \ t- jums ir jâmaksâ pilnâ apmçrâ par kases aparâtu un tam ir jâbût maksâjuma simbolam,- grâmatvedîba jâuzsâk likumâ noteiktajâ laikâ.Kâ ar panâkumiem, ja jûs esat nodokïu maksâtâjs, kas veic nodokïa atcelðanu, vai jums ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtus? Kompensâciju var saòemt atskaitîðanas vietâ.Jums ir:- sâkt ierakstîðanu ne vçlâk kâ darba dienâ- iesniedz iepriekð minçto informçjot par kases aparâtu un lietoðanas dzîvokïa vçrtîbu, \ t- sniegt paziòojumu par kases uzstâdîðanas vidi,- samaksât visu par kases aparâtu.

efektsUn jums ir jâatgrieþ pieteikums:- nodokïu maksâtâja vârds, vârds un uzòçmuma nosaukums,- adreses dati,- nodokïu identifikâcijas numurs, \ t- nodokïu maksâtâju, kas sniedz transporta pakalpojumus sievietçm un kravu ar personîgiem un bagâþas taksometriem, panâkumiem - informâcija par taksometru autopârvadâjumu licences lielumu un taksometra reìistrâcijas numuru un sânu numuru, kurâ reìistrçts kases aparâts.Atgrieðanâs sâkas 25. dienâ no brîþa, kad nodokïu maksâtâjs izveido pieteikumu.Kompensâcija par pirkuma izmaksu atskaitîðanu no kases aparâta notiek, kad 3 gadu laikâ no ieraksta datuma:- Jûs pârtraucat lietot kases aparâtu, paðlaik jûs pabeigsiet kampaòu,- tiks atvçrta likvidâcija, \ t- tiks paziòots par bankrotu,- uzòçmuma vai raþotnes pârdoðana, un students nesaskaras ar summu.