Neiroloiijas instituts sobieskiego uzoemdanas zale

Viòð ir no nozîmîgâm zinâtnes un pçtniecîbas iestâdçm Polijâ, kas jau parâdâs galvaspilsçtâ, 1951.gadâ tçrpies psihiatru un neirobiologu grupu dçï, ðajâ augstajâ neirofiziologâ Jerzy Konorski, Psihiatrijas un neiroloìijas institûtâ. Institûta nozîmi apstiprina fakts, ka 1992. gadâ tâ sadarbojas ar Pasaules Veselîbas organizâciju zinâtnisko pçtîjumu un vingrinâjumu jomâ. Centra misija ir paði pçtîjumi psihiatrijâ un neiroloìijâ, to koordinâcija valstu klasçs, konsultâcijas valsts iestâdçm ðo nozaru jomâ (ziòojums par narkomâniju, HIV un AIDS ziòojumu, darbs pret alkohola programmu un diagnostiskâ un terapeitiskâ darbîba (hospitalizâcija un palîdzîba ambulatoros apstâkïos. Objekts darbojas un publicç (divi starptautiskie þurnâli, apmâcîba un doktorantûra. Institûts sastâv no divdesmit trîs klînikâm (ieskaitot Nerwices klîniku, Klîniskâs rehabilitâcijas klîniku, Bçrnu un pusaudþu psihiatrijas katedru, neiroloìisko klîniku un zinâtniskajâm institûcijâm (piemçram, Sabiedrîbas veselîbas institûts, profilakses un atkarîbas ârstçðanas departaments. OK znanylekarz.pl speciâlisti institûta arî iegût spçcîgu, spçcîgu viedokli. Pacienti slavç ârsta pieeju pacientam, to profesionalitâti, diagnostikas âtrumu un mçrítiecîgu ârstçðanu. Diemþçl Psihiatrijas un neiroloìijas institûts cînâs ar ievçrojamâm problçmâm. Saskaòâ ar institûta direktora teikto 2014. gadâ parâds pârsniedza piecdesmit seðus miljonus zlotu, un pati çka prasa bûtisku atjaunoðanu, kurai trûkst lîdzekïu. Neliels skaits vannas istabu, noplûstoðs jumts, noplûstoðie logi, sapelçtâs sienas, samazinâts personâls, smagâku cilvçku izolâcijas trûkums un komfortabli apstâkïi ârstçtiem pacientiem ir tikai daïa no institûta problçmâm. Jautâjums par ârstniecîbas zâïu remontu klînikâm joprojâm ir politisks jautâjums, un saskaòâ ar Veselîbas ministrijas pârstâvja teikto viòð vçlas no "departamentu portfeïa bagâtîbas". Lai tuvâkajâ nâkotnç jûs varçtu iegâdâties materiâlus remontam, un Institûts varçs veikt savu dziedinâðanas funkciju no sâkuma lîdz aizmugurei.