Modes skate h m

Ðis sestdiena ieraudzîja vietçjo apìçrbu raþotâja jaunâko kolekciju. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði saistîtâs sezonas laikâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek skaitîts pçc labâkâs detaïas un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai noteikti un smalki audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota îpaði jaunajam pasâkumam. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes joprojâm tika izsolîtas. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas veselîgas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir pieðíîris pârdoðanai citus materiâlus, un, kad pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums redzamajâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks pârcelta uz derîbâm jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt datoru veikalu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos.Labi zinâms apìçrbu nosaukums pats par sevi ir visplaðâkais apìçrbu raþotâjs pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjos visvairâk labâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi ðî kompânija raþo kolekcijas ar prieku ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas tieðâm ir ïoti populâras, ka pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas garâ rindâ. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî zîmola produkti no daudziem gadiem ir ïoti populâri lietotâju vidû, pat telpâs, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, es nedomâju, ka nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kas pârbauda, vai produkti ir izcili.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojami apìçrbi masâþai