Metaluriija un liedana pp

Paðlaik metalurìija ir daïa, kas ietver ne tikai plastmasas veidoðanas procesus un lietuves, bet vienlaikus tâ tiek veikta, lai pçtîtu grupas makro robeþâs. Pçdçjais projekts parasti notiek metalogrâfiskajos mikroskopos.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai salîdzinoði nesen metalurìijâ tika izmantots cita veida mikroskops. Ðodienas posmos tie ir neaizvietojami grâmatas ar inþeniertehniskiem jautâjumiem laikâ. Mûsdienâs metalogrâfiskie mikroskopi ir vissvarîgâkie ðajâ jomâ, kurus cita starpâ izmanto, lai izpçtîtu metâla defektus vai to sasniegumus. Ir tâda pati attçlveidoðanas metode, kas balstîta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi cita starpâ ietver elektronu mikroskopus, kas ïauj pievçrst uzmanîbu atomu lîmeòa un gaismas mikroskopu konstrukcijâm, kas atðíiras ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam atrast jaunu mikrokrâsa veidu vidû vai to sâkumâ. Ir iespçjams arî aprçíinât fâzes daïu un precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus citus svarîgus komponentus no metalurìijas viedokïa. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj reâli novçrot materiâla struktûru, pateicoties kam nâkotnç mçs varam novçrst daudzas nevçlamas neveiksmes.

Nutresin - Herbapure Ear

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ïoti svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli atrast materiâla defektus. Bet ir vçrts, ka ðâda veida mçbeïu serviss ir delikâts. No ðî sâkuma pieredzi var veikt tikai kvalificçtas personas.