Matus vingrodanas laika

https://m-ze24.eu/lv/

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt. Tas patieðâm uzsûcas tajâ, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, ir iespçjams uzlabot vienu duci reiþu, reizçm apmatot matu matus uz tiem vai piestiprinât tos ar klipiem. Vislielâkâs vçlmes skolas priekðnesumi un radîðana tiem. Viòas nesenâ karalienes Joke loma tomçr ir patîkama un nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal, ne reizi. Es gaidîðu daudz manâ cirtainos matos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes vadîba, kamçr tâs modelç. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ liela karaliene. Un kâ aristokrâtu viesi viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Nav pieòemts, ka no sagatavoðanas sâkuma gandrîz divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja viedokli, un viòas runâ tâ skançja daudz, tâpçc "nieeee, es acîmredzot nevçlos, es neko neatceros par karalieni, ko daudz viòas padotajiem". Viòa sev jautâja jaunu frizûru, sakrauj matus brîvâ koku struktûrâ. Jo, tâpat kâ viòa agrâk, mçs tagad praktizçjam savu matu uzlaboðanâ, lai tas viss noritçtu ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, no otras un divdesmit minûtçs bija lieliska.

Matu sprâdzes prasîgiem klientiem