Matu modelcdana

Mans brâïameita ir ïoti mîlçjis spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un íemmçt un rakstît. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka man ir nepiecieðams, lai viens pîts duci reiþu, lai viss izskatîtos skaisti, vienmçr pievienojot matu aksesuârus vai nostiprinot to. Viòð visvairâk vçlas skolas posmus un izpildît tos. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker ir arî viegla, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es darîðu gudrâkas lietas cirtainos matos .... tâ sâkâs. Pusstunda pârkodçðana papildus to modelçðanai. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Bet, tâpçc, kad viòð asociçjas ar aristokrâtiem, viòð âtri atkal mainîja savu prâtu. Neesaties, ka kopð mâkslas sagatavoðanas sâkuma ir bijis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja savu viedokli, un viòas runâ tas bija nedaudz kâ "noooo, es tieðâm nevçlos, jo es neatceros princese, kas ir viòas vergs". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saliekot matus vaïçju koku. Tâ kâ, kâ jau iepriekð tika radîts, mums ðobrîd ir spçja pulçt matus, ðoreiz tas bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, pçc pâris minûtçm bija viss.

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu