Lego bcrnu apicrbi

Reâlais sprâdziena drauds ir, ja putekïi tiek putekïi ar citiem putekïiem. Viòi var dzîvot ar koka putekïiem, smalkâm ogïu putekïiem vai pulverkrâsâm. Galu galâ, daþâdas izcelsmes smalku putekïu graudi var sasniegt sprâdzienu. Iespçjams, ka aizdegðanos izraisîs atklâtâ uguns, elektriskâs dzirksteles, elektrostatiskâs strâvas vai to iekârtu elementi, kas tiek sasildîtas lîdz augstai temperatûrai.

Lai samazinâtu sprâdziena un sprâdziena risku, ieteicams izmantot putekïu noòemðanas sistçmas, kas nodroðina vislielâko putekïu savâkðanas iekârtu efektivitâti, izmantojot lokâlus stiprinâjumus, kas var bût kâ paðatbalstoðas rokas, sûkòi vai karnîzes, kas atrodas tuvu emisijas avotam. Katrs putekïu klasteris ir regulâri jânoòem, lai tas nenonâktu un netîrîtu putekïus. Ir nepiecieðams regulâri iztukðot putekïu tvertni.

Putekïu nosûkðanas iekârtâm jâbût noderîgâm ar atex direktîvu. Tas attiecas uz ventilatoriem un filtriem, kas ir labi atbilstoði paðreizçjiem standartiem. Atex (atex uzstâdîðana uzstâdîðana bâzes versijâ ir izvietota no sprâdzienbîstamiem paneïiem, kuriem ir sprâdziendroðs filtrs. Filtri var bût viena lieta, vai arî tie var pievienot bieþai lietoðanai.Putekïu sprâdziens konstrukcijâ izraisa membrânas eksploziju, sprâdzienbîstamas gâzes nonâk atmosfçrâ tâdâ veidâ, ka tas nesaskaras ar filtra bojâjumiem.

Papildu aprîkojums putekïu nosûkðanas sistçmâm var bût dzirksteïu dzçðanas metodes vai modernas dzirksteles dzçðanas sistçmas iekârtas iekðpusç, vienlaikus saglabâjot oglekïa dioksîdu. Atgrieðanas amortizatori jânovieto uz filtra nosûtîtajiem ventilâcijas kanâliem. Slâpçtâju mçríis ir aizsargât liesmas izplatîðanos iekârtâ.