Kokomora apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuriem bûtu jâpârbauda, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs valdîja visstingrâkajâ priekðmetâ, un visa lieta kïuva netraucçta. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai ikdienas un labie audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopâ ar tamborçtiem galdiem. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði svaigiem pasâkumiem. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas svarîgâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks nogâdâti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir izraudzîjuðies savas preces izsolç, un, ja izsoles priekðmets bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks atvçrta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Vçl viens apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir daudz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tai skaitâ lielâko daïu no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Katru brîdi ðis uzòçmums apzinâs kolekcijas ar konkrçtiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik plaða popularitâte, ka vienmçr pirms veikala uzsâkðanas no rîta tie, kas vçlas raþot no rîta, ir rindâ. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekme no daudziem âtriem gadiem ir ïoti populâra gan lietotâju vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par gandarîjumu, ko tâ ir saòçmusi, kas ietver visaugstâkâs kvalitâtes sekas.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs