Kases zioojumi

https://fist-neo.eu/lv/

Uzòçmçju grupa, kurai ir nepiecieðama fiskâlâ kase, nepârtraukti paplaðinâs. Pârâk daudz ir jautâjums par izmaiòâm tiesiskajâ regulçjumâ, kas pçdçjos gados ir uzliekis ðâdu pienâkumu, cita starpâ, ârstiem, juristiem vai taksometru vadîtâjiem. Daþâdu profesiju pârstâvjiem ir îpaðas cerîbas attiecîbâ uz kases aparâta garðu. Oúwiæcim kases aparâti kâ vienîgie svarîgâkie pârdevçji Maùopolska laukumâ piedâvâ daudzus modeïus, no kuriem izvçlçties.

Pârdoðanas telpâs jûs varat saskarties ar kasieri vai pos. Tad ir divas galvenâs kategorijas, kas ir norâdîtas laukumâ. Ierîces, kas dodas uz visiem tiem, atdala daudzi parametri. POS tipa vai datorizçtas jaudas kârbas ir daudz spçcîgâkas un tâdçï ir svarîgâkas. Viòiem joprojâm ir daudz vietas, jo ierîcei ir dators, fiskâlais printeris, tastatûra un monitors. Tâpçc tâ ir vairâk nekâ viena iekârta. Tâs vçrtîba ietver iespçju paplaðinât un savienot citas noderîgas ierîces. No otras puses, kases aparâtu veidi tiek uzskatîti par erc tipa kases aparâtiem, piemçram: mobilie, sistçmiskie vai ar paðas darba vietas aprakstu. Viòu kopîgâ puse nav daudz mazâk funkcionâla nekâ datoru galdiem. Tomçr ðâdâm ierîcçm ir nepiecieðama apglabâðana. Daudzu uzòçmçju cerîbas tiks pilnîbâ apmierinâtas ar portatîvo kases aparâtu. Tâ ir laba izvçle ârstam vai personai, kas ir iesaistîta sliekðòos. Nelieli izmçri ïauj iekârtot iekârtas jebkurâ telpâ. Vienvietîgie kases aparâti jau ir lielâki. Tâs parasti izvçlas, izmantojot punktu vai mazu mazumtirdzniecîbas vai servisa punktu. Sistçmas kases aparâti tiekas galvenokârt iekârtâs, kur klienti tiek apkalpoti vismaz vairâkâs kases vietâs. Lai sasniegtu pareizo kases aparâtu izvçli, jums jâietver, cita starpâ, nozare, kurâ uzòçmums arî pârvalda klientu skaitu, kas katru dienu jâapkalpo.