Kases kiuda 36

Ievieðot jaunas ierobeþojoðas prasîbas attiecîbâ uz kases aparâtiem, mazajiem uzòçmumiem ir pienâkums tos sniegt. Visi uzòçmumi, kuru gada ienâkumi pârsniedz 20 000 PLN ir pienâkums reìistrçties fiskâlajâ ierîcç.

Veiksmîgi, kad darbîba tika uzsâkta gada laikâ, naudas ierobeþojums, uz kuru tas ir atbrîvots no ierakstu glabâðanas, izmantojot kases aparâtu, tiek aprçíinâts proporcionâli visa gada darbîbas apjomam.Lîgumâ lielâkâ daïa vidçja lieluma biroju ir spiesti to izòemt no kases aparâtiem. Ðâdos gadîjumos jûs parasti nemaksâjat iegâdâties lielus, sareþìîtus kases aparâtus, jo ðâdu uzòçmumu îpaðnieki meklç uzkrâjumus jebkurâ posmâ. Krakovas fiskâlâs kases piedâvâ n un ierîces, kas îpaði paredzçtas vietçjiem uzòçmçjiem. Mûsdienu stadijâ uzòçmçjam ir jânodod izpçtei, ko viòð rçíina no finanðu iestâdes un kâdos apstâkïos tiks izmantots kases aparâts. Ðâdu summu piedâvâjums ir pat plaðs. Uzòçmuma îpaðnieks òem vçrâ to, ko vçlaties. Ðâdi kases aparâti atspoguïo vidçjo pozîciju, nevis daudz mazâku funkcionalitâti. Cenas svârstâs no daþiem simtiem labu lîdz apmçram pusotram tûkstoðam. Noderîgs biïeðu kases laukumâ, kas var bût praktisks attiecîbâ uz pârdoðanu dabiskâ telpâ, kur pârdevçjam ir pastâvîgi jâpârvietojas, ir arî tâdas, kas tiek izmantotas tâdâs telpâs, kur varat noteikt ðâdu summu. Ðo svarîgo piemçrâ raþotâjs bieþi norâda minimâlo temperatûru, kâdâ var notikt kases aparâts, jo to nevar òemt ilgi sala laikâ. Arî ðâdiem kases aparâtiem lietus gadîjumâ ir ûdensnecaurlaidîgas tastatûras.

Jaunajiem uzòçmçjiem paredzçtâ kases aparâta iespçjas ir ierobeþotas. Lîdzîgi kâ katram kases aparâtam, tas rada divkârðu ieòçmumu kopiju, kas jâiegûst noguldîjuma beigâs ar Valsts kases nosaukumu. Jaunâko piemçrâ elektroniskâs kopijas parasti ievieð, lai naudas izmçri bûtu kompakti. Âtrâkas summas un iespçja drukât dublikâtu uz cita papîra ruïïa.

Ðâdos kases aparâtos ir funkciju pogas un iespçja saglabât preèu bâzi. Ïoti sareþìîtus kases aparâtus var sajaukt arî ar datoru, savienot svîtrkodu lasîtâjus vai elektroniskos svarus. Un tas nav iespçjams integrçt kases aparâtu ar maksâjumu terminâli. Pateicoties visâm ðîm iespçjâm, pat mazie uzòçmumi var atïauties pareizi saglabât pârdoðanas uzskaiti.