Kases aparats vat7

Kases aparâts ir tikai elektroniska ierîce, kuras prioritâte ir apgrozîjuma reìistrâcija un nodokïa summa, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Ienâkumu izsekoðana, izmantojot kases aparâtu (fiskâlo attiecîbâ uz standartu, ir uzòçmçji, kas pârdod preces / pakalpojumus fizisku personu gadîjumâ, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Tomçr ir pieejams atbrîvojums no kases aparâta izmantoðanas.

Galvenokârt tas attiecas uz nodokïu maksâtâjiem, kuru apgrozîjums pârdoðanas apjomâ (salîdzinot ar fiziskâm personâm pçdçjâ taksâcijas gadâ nepârsniedza PLN 20 000. Ceïojumam vienmçr jâbût tâdam, ka pastâv noteiktas darbîbas, kuras tomçr jâreìistrç fiskâlajâ summâ, neiekïaujot apgrozîjuma summu. Tas galvenokârt attiecas uz ðíidro gâzu piegâdi, dzinçju daïâm, piekabju / puspiekabju daïâm, radio / televîzijas iekârtâm, pasaþieru pârvadâjumu pakalpojumiem, cilvçku pârvadâðanu, bagâþas nodoðanu, nodokïu konsultâcijas, juridiskos pakalpojumus un daudz ko citu.Pirms kases iegâdes jums ir jâpârliecinâs, ka mums vajadzîgais darbs prasa kases aparâtu. Mçs nepieprasâm, lai tas tiktu uzrâdîts veidlapâs, kad mçs pârdodam priekðmetus, vai arî piedâvâjam pakalpojumus uzòçmumiem vai organizâcijâm, valsts un paðvaldîbu iestâdçm, kâ arî kraków fiskâlâ kase ir gan tirdzniecîbas vieta, gan fiskâlâs ierîces apkalpoðana. Jebkuru ðaubu gadîjumâ kvalificçts personâls konsultçs un izskaidros noteikumus par obligâto kases aparâtu.

Ceïojums ir pelnîjis faktu, ka, piemçram, automaðînu remonta darbnîcâm nav jâbût aprîkotâm ar finansiâlâm kabatâm tâdâ formâ, kad preces, ko tâs piedâvâ, organizç automaðînâ. Kâpçc? Sakarâ ar to, ka attiecîgajâ situâcijâ tie sniedz tikai pakalpojumu un nepârdod produktu. Tomçr, ja mçs prezentçjam sevi, ka mums ir jâiegâdâjas fiskâlâ kase, tâ ir sareþìîta izvçle, jo tirgû ir daudz veidu. Pirkuma laikâ ir jâpievçrð îpaða uzmanîba tam, vai ierîces raþotâjam ir finanðu ministra lçmums, kas uzskata, ka kases aparâta veids atbilst prasîbâm un tehniskajâm prasîbâm, kas ir vçlams òemt no atlaidçm kases aparâta iegâdei.Ja mçs esam nopirkuði kases aparâtu, mums vienlaikus ir jâdomâ par tâs fiskalizâciju. Septiòu dienu laikâ no apspriestâs darbîbas veikðanas mums joprojâm jâatceras, ka viòas pieteikums nodokïu iestâdç ir pielîdzinâms lîdzîgâ veidâ. Jâatceras, ka nepareiza ierakstîðana var novest pie labuma zaudçðanas, 30% no pirkuma priekðnodokïa zaudçjuma un pârdoðanas apjoma, kas reìistrçts reìistrâcijas apmçrâ - lîdz reìistrâcijas brîdim, sodu fiskâlâs sankcijas.Jûs varat uzvarçt ar atlaidi kases iegâdei. Tâ ir 90% no neto cenas (bez PVN, ne vairâk kâ 700 PLN par jebkâdu skaidras naudas summu, kas deklarçta reìistrâcijas sâkumâ. No paðreizçjâ rçíina aprçíinâto PVN var atskaitît.