Kases aparats kad

Pienâkums izmantot kases aparâtu ir ïoti labi zinâms, tâpçc mûsu ceïvedis noteikti interesçs lielu uzòçmumu grupu. Lai izvçlçtos kases aparâtu, jums vajadzçtu pievçrsties sareþìîtam apsvçrumam, pievçrðot uzmanîbu svarîgiem kases aparâtu parametriem un to metodçm. Diemþçl ir acîmredzams priekðmets. Kopumâ kases aparâts bûtu jâizvçlas konkrçtam uzòçmçjdarbîbas veidam. Kases aparâts, kuru izvçlçties?

Galvenais labas kases aparâta atlases kritçrijs ir uzòçmçjdarbîbas kampaòas veids, kuram iepirkðanas rîki ir obligâti. Mçs varam tçrçt fiskâlâs ierîces: kases aparâtiem, kuru vidû mçs plânojam:

vienas sçdvietas kases aparâti - ir ïoti izplatîta kases aparâtu grupa, kas ðodien ir pieejama tirgû. Ðâdas summas daþâdâs lînijâs, bez saprâtîgas formas, ir vienoðanâs ar otrâm ierîcçm, starp citâm ar mçrogu, svîtrkodu lasîtâju vai datoru. Jûs varat arî iegâdâties regulâru nodokïu kases aparâtu, kuram nav pastâvîgu iespçju. Praktiski maz cilvçku piesaista ârçjâs ierîces fiskâlajai valûtai, lai gan ir ðâda iespçja;

kases aparâti - ðâda veida kases svarîgâkais temats ir viòu mobilitâte. Tie ir aprîkoti ar akumulatoru, papîra ruïïu stabilizâciju, kas nodroðina aizsardzîbu pret veltòiem, kad fiskâlâ kase tiek pârvietota no telpas uz nozîmi. Svarîgs nelielu kases tehnisko komponentu klâsts, kas ir ïoti spçcîgs nelabvçlîgiem vides apstâkïiem, tâpçc ïoti plaðas vai ïoti zemas temperatûras un spçcîgâks gaisa mitrums. Ðâdu kases aparâtu tastatûra parasti ir izgatavota no silikona vai gumijas, kas nozîmç, ka nav cerîbas uzplûst iekðçjâs sistçmas, kas tiek òemtas vçrâ ðâdâ kasç;

sistçmas kases - paðreizçjâ naudas kases daïa ir adresçta lieliem mazumtirdzniecîbas veikaliem. Viòi var sadarboties ar klçpjdatoriem arî ar atseviðíiem kases aparâtiem. Tajâ paðâ laikâ tie ir savietojami ar daþâdâm ierîcçm, kas palielina klientu apkalpoðanu, starp pretrunîgu svaru vai svîtrkodu lasîtâju. Turklât tâs ir atseviðías naudas atvilktnes, kas, pateicoties mûsu lielajiem nodalîjumiem, ïauj organizçt rçíinus un tâdçjâdi atvieglot naudas pirkðanu un pârskaitîðanu.

datoru kases aparâti - jaunâkie kases aparâti, kas ir datora un fiskâlâ printera kombinâcija, kas aprîkota ar monitoru.