Kases aparats euro 50te mini atsauksmes

Vai ir iespçjams pârdot kases aparâtu? Tomçr ir iespçjams tikai tad, kad tas ir izrakstîts un parasti tiek sniegts, izmantojot konkrçta raþotâja pakalpojumu uzòçmumu, jo viòi ir ieinteresçti iegâdâties lietotus kases aparâtus, bet populârie un lietotie kases aparâti var atrasties konkrçtâ raþotâja atïautajâs tçmâs. Kases aparâtu var viegli izmantot arî nodoðanai metâllûþòos. Un, ja kases aparâta mehânismi ir ïoti efektîvi, ir spçcîgi pârdot to jaunam uzòçmumam.

https://pro-sro.eu/lv/

Noteikumos par redzamajiem kuponiem nav skaidru noteikumu, kas attiektos uz nodokïu maksâtâju procesu ar finanðu kases aparâtiem, ja tiktu izbeigtas viòa ekonomiskâs lomas. Neviens no pareizajiem noteikumiem neaizliedz nodokïu maksâtâjam pârdot izlietoto kases aparâtu, kas ir tâ iezîme. Ðâda noteikta nostâja pastâv atseviðíâs lomâs, kas tika reìistrçta 2012. gada 23. augustâ ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kurâ Bidgoðèas Nodokïu palâtas direktors norâdîja, ka pçc nodokïu kases aparâtu atsaukðanas un visu noteikto formalitâðu izveides tiesîbu normas, kases aparâtu rîkojums ir nodokïu maksâtâja formâ. Lîdz ar to tas nerada ðíçrðïus tam, ka aprakstîtajâ situâcijâ fiskâlâ kase var tikt patieðâm iznîcinâta vai pârdota citai daïai. Un biznesâ ðíiet, ka neviens, izòemot raþotâju, ir ieinteresçts pirkt lietotu kases aparâtu. To nosaka fakts, ka novçroðanas iekârta ir pareiza mçría instruments, un tâ saturs, darbîba, kâ arî veids, kâ nodokïu maksâtâjs to lieto, tiek precîzi reìistrçts regulçjumos, kas darbojas kases aparâtos. Attiecîbâ uz ðo noteikumu masu, kases aparâtu pârdoðanu var izmantot tikai pilnvaroti iekðçjie raþotâji un vienîbas, kas veic kases aparâtu pirkðanu vai importu Kopienas iekðienç, kurus apstiprina Centrâlâ biroja prezidents, ka viòu kases pilda mâkslâ iekïautâs funkcijas. 111 para. 6a un kritçrijus un nosacîjumus, uz kuriem tâm jâatbild. Tâtad, ja nodokïu maksâtâjs vçlas pârdot kases aparâtu citam uzòçmumam, tad bûtu ieteicams ðo lçmumu izvçrtçt ar atbilstoðu kases servisu, kas novçrtçs, vai kases aparâts atbilst PVN likumâ noteiktajâm prasîbâm, un, iespçjams, instalçt jaunu ar to saistîtu fiskâlo moduli.