Kases aparati un ire

Finanðu ministra rîkojums, kas uzvarçja 2015. gada 1. martâ, liek patçrçtâjiem piedâvât juridiskos pakalpojumus par pienâkumu izmantot kases aparâtus. Ðajâs apmaiòâs tiks iekïauti nodokïu konsultanti blakus advokâtiem. Tomçr viòi nepieder notâriem. Kopumâ kases aparâti tiek izmantoti, lai aizsargâtu klientus, kuri vienkârði nesaòem apstiprinâjumu par pakalpojumu izmantoðanu. Mobilie fiskâlie biroji ir îpaði veltîti juristiem un nodokïu konsultantiem.

Finanðu ministrijas îstenotâ obligâtâs fiskâlâs reìistrâcijas regulçjums ietvers juridiskâs un medicîniskâs profesijas mûsdienu zobârstniecîbâ, kosmçtikâ, gastronomijâ un mehânikâ. Diemþçl tâ jau ik gadu saòems ieòçmumu summu. Viòu lieta tiks pielîdzinâta jaunâm profesijâm, kuras ðis pienâkums bija stâjies spçkâ ïoti drîz. Lîdz tam laikam advokâti tika atbrîvoti no nepiecieðamîbas izmantot kases aparâtus, ja to gada ietekme nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu.Pârmaiòu veikðanai ir pierâdîjums tam, ka visiem juristiem, kas piedâvâ pakalpojumus fizisku personu situâcijai, kuras neveic saimniecisko darbîbu, bûs jâredz patçriòð fiskâlajâs valûtâs, un tam nav jçgas maksât par palîdzîbu.Likumdevçja veicinâðana likumdevçjs attiecas uz darbiniekiem, kuri tikko strâdâ tirgû. Ja jûs sâkat piedâvât juridisko palîdzîbu tikai 2015. gadâ, advokâti tiks noòemti no pienâkuma izdarît no kases uz diviem mçneðiem no maija, kurâ viòi sâks sasniegt mûsu pakalpojumus.Ministrija apliecina, ka nodokïu maksâtâji, kas izmanto reìistrâciju, izmantojot savu pakalpojumu kases aparâtus, atmaksâs ievçrojamu izmaksu daïu. Tâpçc viòð uzskata, ka ir arî viss rezultâts arî no advokâtu piedâvâtâs tirdzniecîbas juridiskâs noteiktîbas, kâ arî patçrçtâju droðîbai. Uzòçmçjdarbîbâ tiek saukts, ka no 2015. gada 1. marta visiem advokâtu biroja lietotâjiem var pieprasît izsniegt kvîti, kas apstiprinâs juridiskâs palîdzîbas izmantoðanas faktu.Attiecîbâ uz notâriem viòiem nebûs jâreìistrçjas pakalpojumu kabatâ, bet tikai to darbîbu jomâ, kas iekïautas ierakstâ A, turklât P, ja netiek pârsniegts 20 000. ieejas limits, vai ja maksâjums ir pilnîgi bezskaidrâ naudâ.