Kases aparati rudzi

Tiesîbu normas daudziem uzòçmçjiem uzliek pienâkumu reìistrçt apgrozîjumu kasç. Atbilstoðu aprîkojumu izmanto veikalu îpaðnieki, frizieri un kosmçtikas veikali, kâ arî taksometru vadîtâji, ârsti vai juristi.

Profesijas, kuru iedzîvotâjiem ir pienâkums iegâdâties kases aparâtu, ir ïoti atðíirîgas. Izvietojumâ ir daudz veidu kases aparâti ar tiem, kas atrodas laukumâ. Tas ïauj ikvienam izvçlçties ierîci kâ piemçrotâko uzòçmumam. Mûsu piedâvâjumâ ir veikali ar fiskâlo aprîkojumu, gan POS, gan ERC. Pirmâ no pçdçjâm grupâm ir veltîta lietotâjiem, kuriem nepiecieðams iegâdâties skaidru naudu, piedâvâjot to, cik tâlu viòi strâdâ. Personas, kas veic kampaòu mazâkâ mçrogâ, vienlaikus juristi un ârsti var meklçt izmaiòas paða veida iekârtâs. Pçdçjo kategoriju koriìç çdieni ar zemâkiem parametriem, piemçram, mobilie kases aparâti, vienas sçdvietas kases aparâti vai sistçmas kases aparâti. Mobilajâm kasetçm ir raksturîgi mazi izmçri, kas ïauj âtri iepakot un paòemt lîdzi katrâ numurâ. To piedâvâto funkciju klâsts noteikti ir diezgan ierobeþots, tomçr tas ir pietiekams daþâm profesionâlâm grupâm. Lielâkâ daïa tirgû pieejamo lçtu kases aparâtu ir vismodernâkâs ierîces. Tâm ir izturîgas baterijas, pateicoties kurâm ir svarîgi tâs izmantot vairâkas stundas, neuztraucoties par izkrauðanu. Tas ir îstais ceïð sievietçm, kuras labprât redz sevi, kâdus raþoðanas nosacîjumus neizmanto daudz naudas un elektroenerìijas. Kad iekârta ir jâpârvieto, darbosies stabila konstrukcija un korpuss no cietiem materiâliem. Ðîs daïas var bût gandrîz visi mobilie kases aparâti. Raþotâji ïoti bieþi, kâ papildu aizsargs, piedâvâ daþâda veida vâkus vai pârsegus, lai aizsargâtu tastatûru no netîrumiem.