Kardu kases aparats

Mçs, nodokïu maksâtâji, ar kases aparâtu, esam gandrîz katrâ posmâ. Vai taksometros, tas ir, pârtikas preèu veikalos, vai pçc tam kinoteâtros, vai arî lielos lielveikalos vai vienreiz vietâs, kur tiek piedâvâti daþâdi, mazâki pakalpojumi. Saturu ir iespçjams apmainît bezgalîgi. Atcerçsimies arî, ka, pçrkot produktu tieðsaistç, kad saòemat paketi, papildus produktam mums ir jâsaòem kvîts.

Tâpçc tas ir saistîts ar to, ka nodokïu maksâtâjiem, kas pârdod produktus fizisku personu (kas pçc tam neveic uzòçmçjdarbîbu un vienreizçju lauksaimnieku situâcijâ, - òemot vçrâ likumu - ir pienâkums rûpîgi reìistrçt tirdzniecîbu ar minçto kases aparâtu palîdzîbu. Tomçr prakse râda, ka tâ nâk ar pçdçjo atðíirîgi.

Ko mçs vienmçr gribam darît kâ uzòçmçju, kad kases aparâts pârtrauc darbu, kad tas kïûst dusmîgs? Pielikumâ vismaz uz ðo sapòu brîdi ... Vai mçs nekâdâ veidâ nebûs spiesti - pateicoties pieejamiem iemesliem - zaudçt pârdoðanu?

Ar uzmanîbu mçs nonâkam ðeit nekas jauns kâ rezerves izrakstîðanâs. Gadîjumos, kad kases aparâts ir bojâts, nodokïu maksâtâjs var kâdu dienu izmantot rezerves naudas rezervi. Protams, ja viòam tas ir. Neapðaubâmi, no pareizâ viedokïa uzòçmçjiem nav pienâkuma veikt nedaudz vairâk naudas kases aparâtu. Tomçr ir nepiecieðami, jo îpaði stacionâros veikalos, kâ arî lielos lielveikalos. Izòçmuma gadîjumos, kas, protams, ir galvenâs bankas pasliktinâðanâs un kas vçlas turpinât pârdoðanu, var izrâdîties, ka vienîgais saprâtîgais risinâjums ir rezervju kases izmantoðana. Starp citu: jûs varat par to dziïi lasît mâkslâ. 111 par. Likuma par PVN 3. pantu.

Finanðu iestâdes neveiksme, bez ðaubâm, nav patîkama. Ir labi, ka mçs varam ietaupît situâciju, izmantojot rezerves kases aparâtu. Ïaujiet mums un ka laikâ, kad nodokïu maksâtâjs gatavojas ierakstu pârdoðanu par skaidras naudas rezerves ir tiesîbas, viòam ir nekavçjoties jâinformç kompetentâ nodokïu birojâ. Paziòojumâ jâietver pielikumi, piemçram: dati par iekârtu bojâjumiem, kâ arî informâcija par rezerves aprîkojuma nomaiòu. Visbeidzot, bet ne mazâk svarîgi ir tas, ka ir svarîgi saòemt rezerves kases aparâtu, kur notiek pârdoðana.