Kapsulas mikroskops

Pirmâs ierîces nebija piemçrotas labam laukumam, kad mûsdienâs tâs bija lielâkas, jo pçtniecîbas iestâdes paplaðinâðana nebija oriìinâla, un darbîba bija balstîta uz dienasgaismas izmantoðanu. Modes ir ïoti veiksmîgas un funkcionâlas, taèu tâs joprojâm strâdâ, lai tâs uzlabotu, lai arvien vairâk izmantotu paðreizçjo ierîci.

Ïoti veiksmîgs mikroskopa veids ir tâ sauktie akustiskie mikroskopi, kuru veiktspçja galvenokârt sastâv no ultraskaòas viïòu izmantoðanas, kas nepârsniedz daþus gigahercus. Ðâda ierîce ir novietota ar akustiskâm lçcâm, skençðanas ierîci un pjezoelektrisko devçju. Vispirms tiek pçtîta ðûnu elastîba un viskozitâte, kâ arî jâievçro to izmaiòas.Ar izmaiòâm zinâtnieki izmanto elektronmikroskopus, lai izsekotu mçríus un idejas atomu lîmenî. Viòi izmanto elektronus, lai uzòemtos, un to izðíirtspçja uzlabojas, palielinoties elektronu enerìijai. Viòi tiek ârstçti lîdz mûsdienâm. Tie ir ïoti interesanti, galvenokârt pateicoties to lielajai funkcionalitâtei. Pateicoties tiem, ir iespçjams panâkt ïoti pârredzamu un precîzu tçlu, tos izmanto skolu lietâs un tehnoloìijâs. Ïoti svarîga informâcija par ðîm ierîcçm ir tâda, ka visiem pçtîjumiem, kas veikti ar viòu palîdzîbu, ir jâdarbojas brîvi. Iespçjams, ja jums ir nepiecieðams pçtît bioloìiskos organismus, vajadzçtu bût problemâtiskam.Darbojas daþâdi mikroskopu veidi, kurus medicînâ plaði izmanto aktivitâtçm un metodçm salîdzinoði zemâs telpâs, kuras izmanto neiroíirurìiskâs, zobârstniecîbas un oftalmoloìiskâs operâcijas. Tieði pateicoties ðîm ierîcçm, mçs ðodien varam tikt galâ ar tik milzîgu medicînas progresu, kas var glâbt daudzus cilvçkus no bûtîbas un uzlabot dzîves komfortu. Agrâk tâ bija neinvazîva ârstçðana, kad, un arî nopietnâk, tos bija grûti veikt, un ðodien daþi no viòiem ir daudziem no mums.