Juridiskie principi un normas

Nâkotnes laiki, kad tiesîbu normas paredz fiskâlâs ierîces. Paðlaik ir elektroniskâs kameras, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu pârdoðanas apjomus un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas acîmredzami ietekmç viòa ietekmi. Neviens negrib riska kontroli un naudas sodu.Bieþi notiek, ka ekonomisko darbu veic daudz zemas virsmas. Uzòçmçjs pârdod savus ziòojumus bûvniecîbâ, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ un vienîgâ brîvâ telpa, tâpçc, kur ir galds. Ðâdâ gadîjumâ ir nepiecieðamas finanðu ierîces, ja veikalâ ir liela tirdzniecîbas telpa.Gluþi pretçji, ðajâ reìionâ strâdâ cilvçki, kas strâdâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvietojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm iespçjâm, kas nepiecieðamas, lai to apstrâdâtu. Tie ir redzami tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tiem ir zems izmçrs, jaudîgas baterijas un labs serviss. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Viòð ïoti labi atrisina ðîs lietas ðajâ jomâ, un, piemçram, tad, kad mums ir pienâkums doties tieði pie saòçmçja.Kases aparâti ir svarîgi arî paðiem saòçmçjiem, nevis darba devçjiem. Pateicoties izdotajam kases aparâtam, saòçmçjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir labs pierâdîjums mûsu pirkumam. Tas ir arî apstiprinâjums tam, ka darba devçjs veic juridisko darbu un sniedz nodokli par pakalpojumu monetizçto ietekmi. Ja mums ir iespçja, ka veikala Boutique ir atvienots vai dzîvo tukðgaitâ, mçs varam ziòot birojam, kas veiks atbilstoðu tiesisko darbîbu pret îpaðnieku. Tas apdraud viòu ar smalku naudas sodu, un daþreiz pat situâciju tiesâ.Kases aparâti arî atbalsta uzòçmçjus, lai uzraudzîtu finanðu korporâcijas. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða laikâ mums ir iespçja izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no viesiem zog savu naudu vai vienkârði, vai jûsu bizness ir labs.

Kases aparâtu rezerves daïas