Jauno darbinieku mediciniskas parbaudes

Kolposkopu izmeklçðana ir jautâjums, kas var bût ïoti noderîgs, lai atklâtu pacientu, kurð varçs atbildçt uz ðâdu jautâjumu. Kolposkopam ir tâda pati medicîniskâ iekârta, kas paredz gabalu no maksts, dzemdes sienas vai vulvas.

Pateicoties tam, nepiecieðamais ârsts ar labiem atzinumiem var labâk aplûkot ðâdu audu un apsvçrt, vai tajâ ir kâdas izmaiòas. Kolposkopija ir pieredze, kas, pateicoties labai aprîkojumam, var ïaut ârstam aplûkot pacienta maksts, dzemde, kanâlu un vulvu. Ir tâds pats tests, kas praktiski astoòdesmit procentos ïauj noteikt vçzi, slimîbu, kas vçl nav ârstçjama. Pateicoties ðai pieredzei, vçzis, ko viòi pakïauj jau agrînâ stadijâ, pateicoties tam, kâpçc bûs iespçja izârstçt pacientu. Citoloìija, ko parasti veic ginekologs, atklâj vçþa izmaiòas, bet septiòdesmit procentus. Tomçr ârsti jau uzskata, ka ir lietderîgi apvienot ðîs divas tehnoloìijas, t.i., vispirms veikt citoloìisku un vçlâk kolposkopisku pârbaudi. Abas saistîtâs metodes dod praktiski simtprocentîgu iespçju noteikt vçzi tâdâ posmâ, ka pçc tûlîtçjas iejaukðanâs tas bûs ârstçjams. Pateicoties kolposkopam, kas vçrsts uz sievieðu orgâniem ar mûsu ârstu, tas var arî labi aprakstît iespçjamo operâciju vietu, arî pçc tam, kad tâ ir veikta, tâ var noteikt, vai viòð to atstâjis pareizi sagatavots. Citoloìiskâ izmeklçðana ir jautâjums, kas tiek dots cilvçkiem, kuri ir pârsnieguði divdesmit piekto gadu un ir dzimumakta laikâ. Jebkurð nepareizs rezultâts (pat mazâkâ novirze citoloìijâ bûtu jâturpina pârbaudît, piemçram, tikai izmantojot kolposkopu. Pirms ðâda jautâjuma saòemðanas ir jâatsakâs no daþâm iejaukðanâs dzemdes kaklâ un maksts, vai ginekoloìiskâs pârbaudes nevar veikt, vai dzimumakts daþas dienas pirms pârbaudes nav atïauts. Turklât menstruâciju laikâ netiek radîta pieredze. Medicîna arvien bieþâk notiek. Tas ir tieði tâpçc, ka nav iespçjams spçlçt ar vçzi, kas paðlaik tiek uzskatîta par neârstçjamu slimîbu. Diemþçl ðîs slimîbas konstatçðana pârâk vçlu praktiski vienmçr notiek pacienta nâves gadîjumâ. Tâpçc, visticamâk, kolposkopu izmeklçðana bûs daudz vieglâk novçrst.