Inovativi polijas uzocmumi

Comarch ir svarîgs vietçjâ tirgû 23 gadus. Pçdçjâs sezonas laikâ uzòçmums kïuva par lîderi inovatîvo metoþu industrijâ ar uzsvaru uz IT sistçmâm. Ðâdi aizdevumi tirgû ïâva uzlabot organismus un panâkt globâlus rezultâtus ne tikai telekomunikâcijâs, bet vairâk apdroðinâðanas, tirdzniecîbas, tautas administrâcijas un saistîtâs nozarçs.

Attîstît un profesionâli apkalpotComarch Optima cenrâdis ir izveidots tâ, lai dotu iespçju izmantot gan mazos, gan ârçjos uzòçmumus. Uzòçmums piedâvâ tieðsaistes apmâcîbu, pateicoties kurai cilvçki uzzinâs par efektîvâm pakalpojumu izmantoðanas metodçm. Ja nepiecieðams, uzòçmums sniedz uzticama speciâlista speciâlista pakalpojumus, kas tiks sniegts, lai atrisinâtu problçmu ar konfidencialitâti un ievçrotu visus patçrçtâju aizsardzîbas likumus.

piedâvâjumsNo Comarch zîmola produktiem jûs saòemsiet visu nepiecieðamo programmatûru, kas nepiecieðama jûsu uzòçmuma vai uzòçmuma droðai darbîbai. Piedâvâtâ antivîrusu programma, kuru var brîvi modificçt saistîbâ ar tuviem un aizdomîgiem failiem un tîmekïa vietnçm, un tâpçc bailes no datu zâdzîbas vai galvenâs informâcijas noplûdes tagad ir pagâtne! Viens no interesantâkajiem iepakojumiem ir pçdçjais, kas tiek sniegts nodokïu konsultantiem, tas palîdzçs rçíinu sagatavoðanas, grâmatvedîbas un nodokïu grâmatvedîbas procesos, un jo îpaði tas ïaus grâmatvedîbas uzòçmumam brîvi pârvaldît skaidru saskarni un modificçjamas funkcijas.

Informâcijas atgûðanaSvarîgu IT datu zuduma gadîjumâ klientiem tiek dota iespçja nokârtot priekðlikumu par failu dublçjuma darbu, t.i.

Comarch Optima ir ïoti izplatîts veids, kâ apkalpot uzòçmumus mûsu pasaulç. Pastâvîgo klientu skaits pârsniedza 60 000 vieglo un vidçjo uzòçmumu visâ Polijâ!