In vitro kas notiek

Ja mçs vçlamies, lai bûtu laba veselîba, mums nav jâkontrolç mûsu íermenis un sistçma, bet arî mûsu paðu psihi. Tâtad, tas ir îpaði svarîgi, jo tas ïauj mums iet cauri katru dienu. Diemþçl ir daþi faktori, kas slikti darbojas jûsu psihç. Viena no tâm ir seksuâla ârstçðana. Tâtad, ko viòð var darît savâ garîgajâ veselîbâ?

Katrs seksologs mums pateiks, ka sekss ir svarîgs un íermenim, arî garam. Ðodien ir daudz patiesîbas. Pirmkârt, cilvçki, kuriem bieþi ir sekss, ir apmierinâti ar sevi, bet viòi uzòemas lielâku paðcieòu no cilvçkiem, kuri ir apmierinâti ar dabiskajâm vajadzîbâm. Vîrieði, pateicoties savâm attiecîbâm, iegûst paðapziòu, un sievietes apstâjas pie oriìinâla un ir vçlme pievienoties ar lielu drosmi. Ir nesen veikti zinâtniski pierâdîti darbi. Ja mçs vçlamies veidot savu paðcieòu, mums vajadzçtu tikai sâkt vairâk mîlçt. Citâ gadîjumâ mçs, iespçjams, sâksim sûdzçties par vienkârðu íermeni, visu formu un visu dzîvi kopumâ.

http://mkcafesailingteam.pl/jinx-formula.eu/lv/

Turklât parastais sekss samazina iespçju iekrist depresijâ. Un nç, ðajos laikos ir zinâms un bieþi sastopama slimîba. Saistîbâ ar cilvçka sistçmu parâdâs endorfîni, kas acîmredzami ietekmç to paðu kâ vielas, kas parâdâs fiziskâs slodzes laikâ. Ðodien endorfîni tieði ietekmç jûsu garastâvokli un padara mûs splash ar lielisku enerìiju. Turklât daþi cilvçki domâ, ka sekss darbojas gandrîz tikpat daudz kâ morfîns. Tas lieliski nomierina sâpes un sâkotnçjâs kaites. Tajâ paðâ laikâ viòð arî saskaras ar bezmiegu, un, kâ jûs zinât, atpûsties un aizzîmogots cilvçks ir svçts cilvçks. Dzimuma priekðrocîba ir ïoti daudz.

Tâpat kâ, bet mums nav ðâdu defektu, un mçs rçíinâmies ar pazîstamu seksualitâti, mums ir jâkonsultçjas ar speciâlistu. Kristus seksologs noteikti mums paskaidros, ko tieði mçs baidâmies ðâdu tuvplânu laikâ. Kad mçs atpazîsim visas problçmas cçloni, mçs varçsim to mierîgi novçrst. Un tad mçs sâksim savu dabisko seksuâlo dzîvi.