Iipda finandu plans

Symfonia ideja ir pakete, kas palîdz darboties mazos un mazos uzòçmumos. Tâ ir svarîga Polijas integrçtâ pakete, kas tika izveidota îpaði WindowsTM videi. Ðî programmatûra palîdz pârvaldît zîmolu savâ dabiskajâ lomâ ierakstu bûtîbâ un ekonomisko notikumu apstrâdç.

https://dr-ext.eu/lv/Dr Extenda - Neuztraucieties par savu dzimumlocekli! Izmantojiet Dr Extenda priekðrocîbas un aizmirstiet par kompleksiem!

Finanðu un grâmatvedîbas modulis atbalsta svarîgâkâs grâmatvedîbas operâcijas (dokumentu rezervçðana, bilances, norçíini. Finanðu analîzes modulis ir pârâk uzdevums atbalstît uzòçmuma finanðu un ekonomikas departamenta darbu.Pamatlîdzekïu lietotne palîdz jums saglabât pamatlîdzekïu, labo un gaismas vçrtîbu uzskaiti un krâjumus. HR un algas modulis paredz atlîdzîbu un datus par cilvçkiem. Pateicoties tiem, jûs varat âtri aprçíinât algas, saglabât darba laika uzskaiti utt. Tas palîdz jums iziet no ASV un sociâlâs droðîbas. Savukârt algas modulis ietver daþâdas atalgojuma metodes - rada algas un ziòojumus. Drukâ un apstiprina pârskaitîjumus.Handel lietojumprogramma darbojas pârdoðanas lomâs un noliktavas pârvaldîbâ (inventâra uzskaite. Pateicoties tam, ir iespçjams izsniegt noliktavas dokumentus, pârdoðanu, pirkðanu utt. Tas ir pareizs zîmoliem ar vairâkâm filiâlçm un pilnîbâ saderîgs ar printeriem un kases aparâtiem. Rçíinu modulis ir aizòemts pârdoðanas un pârdoðanas jomâs. Tas ïauj izsniegt tirdzniecîbas dokumentus (rçíinus, rçíinus. Strâdâ ar fiskâlajiem printeriem.Mazo grâmatvedîbas moduli sagatavoja uzòçmumiem, kas veic vienkârðotu uzskaiti. Viòð aizsargâ, reìistrçjot un apstrâdâjot apmetnes ar ZUS (viòð sadarbojas ar programmu Pùatnik. Pateicoties viòam, jûs varat norçíinâties ar nosaukumiem un darbiniekiem. Tas padara ienâkumu analîzi noteiktâ mçrâ vieglâku.