Iimisko procesu istenodanas nosacijumi

Tehniskâ dokumentâcija ir pçdçjais aprîkojums dokumentiem, plâniem, rasçjumiem vai tehniskiem aprçíiniem, kas izraisa nepiecieðamo informâciju konkrçta produkta izgatavoðanai.

ieguldîjumu dokumentâcija, t.i., dati, kas nepiecieðami konkrçta ieguldîjuma veikðanai, \ ttehnoloìiskâ dokumentâcija vai dati, kas vajadzîgi montâþai un apstrâdei, t.i., vispârçjs tehnoloìiskais process, \ tprojekta dokumentâcija, tas ir, bûvprojekti, vai tiem zinâms,zinâtniskâ un tehniskâ dokumentâcija, tad tiek sagatavots pçtîjums.

Ðî dokumentâcijas metode ir divos veidos:

matricas vai rasçjumi, kas izveidoti, izmantojot tehniskâs izdrukas,arhîva kopijas, tad ir pieejams liels lasâms izdrukas.

Tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu veic tulkotâji, kas, izòemot izcilas valodas prasmes, ir arî speciâlisti kâdâ konkrçtâ tehniskâ jautâjumâ, kas nodroðina ne tikai uzticamu tulkojumu no labas valodas uz mçría valodu, bet arî nodroðina pareizu terminoloìiju, kas aizsargâ pakalpojuma saòçmçju pret iespçjamâm kïûdâm, iespçjams, pret kïûdâm, kas ir tâdas, kâ pçc tam, iespçjams, radîs raksta lielâs juridiskâs un tehniskâs sekas.

Ja mçs pasûtâm tehniskâs dokumentâcijas tulkoðanu, vispirms mums ir jâatgrieþ atzinums par tulkotâja kompetenci. Iespçjams, sieviete, kas zina tikai sveðvalodu, to nevar darît. Ir jâbût tehniskajam tulkotâjam sievietei, kas arî ir ïoti informçta par konkrçtu tehnisko nozari, tâpçc tas ir veids, kâ izveidot pakalpojumus no specializçtiem tulkoðanas uzòçmumiem. Turklât jâatceras, ka tehniskajai dokumentâcijai ir jâbût ne tikai tekstam, bet arî diagrammâm, formâm un izkârtojumiem, tâpçc labs tehniskâs dokumentâcijas tulkotâjs piedâvâ un pielâgo projektus jaunai valodai, lai nodroðinâtu maksimâlu lasâmîbu (tâpçc ir pieejams tâ sauktais un teksta izveide.

Rezumçjot, mçs vçlamies atcerçties, ka ne visas sievietes, kas runâ sveðvalodâ un spçj tulkot, bûs kompetentas tehniskâs tulkoðanas beigâs. Un tas ir labâkais, lai meklçtu tulkoðanas kompâniju, kas specializçjas tikai tehniskajos tulkojumos, pateicoties tam, kâpçc mums bûs garantija, ka svarîgs dokuments mums bûs veltîts uzticamai un pareizai tehnoloìijai.