Iencze un zinatnes attistiba

Pçdçjos gadu desmitos interneta industrijas tirgus ir ievçrojami pieaudzis. Tehnoloìiju attîstîba piespieda uzòçmumus novatoriskus risinâjumus izmantot tieðâs pozîcijâs. Tas deva unikâlu iespçju attîstît efektivitâti, samazinât izmaksas un tâdçjâdi palielinât ietekmi. Mçs esam parâdâ uzòçmumu uzplaukumu zinâtnes attîstîbai.

Tagad deviòpadsmitajâ gadsimtâ rûpnieciskâ revolûcija ir likuði cilvçci uz jaunâm dziesmâm. No ðî brîþa katra ekonomikas nozare cieði sadarbojas savâ starpâ. Elektroenerìiju raþoja rûpnîcâm, kurâs joprojâm raþoja jaunâkus produktus, kas iepriekð bija reâli tikai to dizaineru kalnos. Ieroèu rûpniecîba bija nedaudz draòíîga mûsu civilizâcijas vçsturç, taèu neapðaubâmi tika uzsâkta jauna zinâtniskâ pçtniecîba. Kompetences ietvaros automatizâcija un datorizâcija ir katras raþoðanas firmas paðreizçjâ un svarîgâ sastâvdaïa.

Maðînu attîstîba nozîmçja, ka daudzi no tiem ir saistîti ar praktisku risinâjumu. Speciâlisti izstrâdâ programmatûras raþoðanas uzòçmumiem, pamatojoties uz esoðajâm metodçm, bet pielâgojot klientu vajadzîbas. Ðo valstu process ir îpaði vairâkos posmos: dizains, programmu rakstîðana, izpçte un pielietoðana. Iespçjams, ka tie nav pilnîgi definçti darbîbas pamatprincipi, jo viòi vçlas izmantot konkrçtu iekârtu.

Ðâdu risinâjumu priekðrocîba pastâv un patieðâm ir tâs turpmâkâ, iespçjamâ modifikâcija. Ja mums ir nepiecieðams paplaðinât Polijas biroja îstenoðanu, mçs varam paplaðinât mûsu sistçmu ar speciâlista dienestu, pielâgot tâ darbîbu vai vienkârði palielinât konkrçtu elementu efektivitâti.

Faktiski ir jautâjums par iepriekð minçto, kvalificçto cilvçku vai uzòçmuma, kas atbalsta programmatûru, apstrâdi. Tas ïauj veikt paðreizçjâs spçcîgas un precîzas koda izmaiòas problçmu vai kïûmju gadîjumâ. Turklât ir arî âtra reakcija uz situâciju. Labs speciâlists ir labas maðînas darbîbas rezultâts. Iespçjams, ka ir pieejamas tikai daþas nelielas izmaiòas, lai mainîtu veidu, kâ raþoðanas lînija darbojas diametrâli.

Kâ redzam, tehnoloìija ir viegli ieviesta mûsu paðu civilizâcijâ. Ir svarîgi uzdot jautâjumu: vai viòð izrauks no ðî brîniðíîgâ cilvçka? Tomçr atbilde uz ðo jautâjumu ir jâmeklç perspektîvâ. Tomçr tas ir tâds, ka nozare bez cilvçka faktora nespçs tikt galâ ar tâlâku attîstîbu.