Iekiauta spermas parbaude

https://ecuproduct.com/lv/psorilax-labakais-veids-ka-atbrivoties-no-psoriazes-dabiski-un-atri/

Vîrieðu dzimstîbas tests galvenokârt ir balstîts uz ejakulâta izpçti. Spermas analîze ir galvenais diagnostikas elements, kas palîdz novçrtçt vîrieðu auglîbu.Sperma ir spermas suspensija, kas iegûta no pieòçmumiem un epididimîdiem prostatas sekrçtu, sçklas pûslîðu un tubulo-bulbar dziedzeru maisîjumâ (ts spermas plazmâ. Tâtad pçtîjuma galvenais mçríis ir spermas.

Kâ bûtu jâveic tests?Ðî pârbaude jâveic laikâ, kad pçc 1 gada regulâras dzimumakta bez aizsardzîbas (nav jçgas iespçjamajâm partneru pârbaudçm, mçsloðana netika veikta. Tas jâveic arî pçc otrâs ievainoðanas metodes kâjstarpes pusç un pçc sçklinieku audzçja ârstçðanas.

Pirms testçðanasDaþi standarti jâveic pirms testçðanas uzsâkðanas. Pieteikumu var negatîvi ietekmçt cita starpâ: nepietiekami ilgs seksuâlâs abstinences periods (paraugs jâuztver 2-7 dienu laikâ pçc attiecîbâm, slimîbas (bieþi vien tâs ir saistîtas ar paaugstinâtu temperatûru un alkohola lietoðana. Testa paraugs jâpiegâdâ prasmîgi.Spermas analîze ir atkarîga no tâ makroskopiskâ novçrtçjuma (viskozitâte, tilpums, pH un mikroskopiskâ (spermatozoîdu skaits, to vitalitâte un mobilitâte. Turklât tiek parâdîts antispermâlo antivielu daudzums. Daþreiz ir ieteicams veikt arî citus testus, piemçram, bakterioloìiskos un bioíîmiskos testus, kâ arî hipotomisko testu.

diagnostikaNovçrtçjot neauglîbu, cilvçki nodarbojas arî ar jauna veida hormonâliem pçtîjumiem. Tas darbojas, cita starpâ brîvâ un visa testosterona lîmenis, gonadotropo hormonu lîmenis: FSH, LH, prolaktîns, estadriols un TSH un FT4.Neauglîbas traucçjumi var bût arî autoimûnu reakciju rezultâts. Tie ir jautâjumi par antivielâm pret spermu serumos un spermâ. Tad tâ ir ts netieða imunofluorescences metode. Tâ nosaka antivielu samierinâðanas ar spermu risinâjumu. Viòð vçlas tos dzîvot ïoti labi, lai viòi pilnîbâ apturçtu auglîbu. Neauglîbas traucçjumu cçlonis ir arî daþâda veida infekcijas. Mikrobioloìiskie testi tiek veikti to izòemðanas galîgajâ variantâ.